SFS 2016:273 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

160273.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 17 mars 2016.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (1999:446) om proviante-

ring av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag förstås med

obeskattade varor:
a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från skatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr

952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr

952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en

viss skatt är tillämpliga.

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2016.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2015/16:79, bet. 2015/16:SkU21, rskr. 2015/16:161.

2 Senaste lydelse 2011:292.

SFS 2016:273

Utkom från trycket
den 31 mars 2016

background image

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2016

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.