SFS 2017:1198 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

171198.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 30 november 2017.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 och 3 §§ lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

2 §

2

I denna lag förstås med obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om

punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från punktskatt eller mervärdesskatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och rådets

förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande av en
tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU) nr 952/

2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU) nr

952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om en

viss skatt är tillämpliga.

3 §

3

Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning om-

bord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning om-
bord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid

resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska livs-
medel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll av
livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i 3 kap.

21 a § första stycket 4 eller 5 eller 5 kap. 3 a § första stycket 4 eller 4 a mer-
värdesskattelagen (1994:200).

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2018.
2. Äldre bestämmelser gäller fortfarande för mervärdesskatt som hänför sig

till tiden före ikraftträdandet.

1 Prop. 2017/18:16, bet. 2017/18:SkU3, rskr. 2017/18:79.

2 Senaste lydelse 2016:273.

3 Senaste lydelse 2011:292.

SFS 2017:1198

Utkom från trycket
den 8 december 2017

background image

2

SFS 2017:1198

Wolters Kluwer

Elanders Sverige AB, 2017

På regeringens vägnar

PER BOLUND

Monica Falck
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.