SFS 2018:699 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

SFS2018-699.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg

och luftfartyg
Utfärdad den 31 maj 2018

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 och 7 §§ lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

2 §2 I denna lag förstås med

obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats med mervärdesskatt eller, i fråga om

punktskattepliktiga varor, punktskatt i Sverige, och

b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från punktskatt eller mervärdesskatt,

unionsvaror: detsamma som i artikel 5.23 i Europaparlamentets och

rådets förordning (EU) nr 952/2013 av den 9 oktober 2013 om fastställande

av en tullkodex för unionen,

icke-unionsvaror: detsamma som i artikel 5.24 i förordning (EU)

nr 952/2013,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 4 i förordning (EU)

nr 952/2013,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om

en viss skatt är tillämpliga,

nikotinprodukter: e-vätskor och andra nikotinhaltiga produkter enligt

lagen (2018:696) om skatt på vissa nikotinhaltiga produkter.

7 §3 Proviantering med obeskattade alkoholdrycker, tobaksvaror och

nikotinprodukter samt icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har

beviljats. Tillstånd till proviantering ska beviljas den som bedriver

verksamheten på fartyget eller luftfartyget om denne med hänsyn till sina

ekonomiska förhållanden och omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant

tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle

som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver

reguljär trafik eller liknande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2018.

1

Prop. 2017/18:187. bet. 2017/18:SkU17, rskr. 2017/18:319.

2

Senaste lydelse 2017:1198.

3

Senaste lydelse 2011:292.

SFS 2018:699

Publicerad

den 8 juni 2018

background image

SFS 2018:699

2

På regeringens vägnar

MAGDALENA ANDERSSON

Jan Larsson

(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.