SFS 2009:483 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

090483.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 20 maj 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 15 lagen (1999:446) om provian-

tering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

15 §

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för pröv-

ning och tillsyn enligt denna lag ska på Tullverkets begäran lämnas till verket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 15 kap. 1 eller 2 § eller
16 kap. 1 § offentlighets- och sekretesslagen (2009:400) eller en bestäm-
melse till vilken det hänvisas i någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i offent-

lighets- och sekretesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt
men för något enskilt eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet
endast om regeringen på ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften ska
lämnas ut.

Denna lag träder i kraft den 30 juni 2009.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Rolf Bohlin
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2008/09:150, bet. 2008/09:KU24, rskr. 2008/09:237.

SFS 2009:483

Utkom från trycket
den 2 juni 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.