SFS 2002:264 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

020264.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 2 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (1999:446) om pro-

viantering av fartyg och luftfartyg

dels

att 6 § skall ha följande lydelse,

dels

att rubriken närmast före 14 § skall lyda ”Återkallelse”,

dels

att det i lagen skall införas en ny bestämmelse, 14 a §, av följande ly-

delse.

6 §

2

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med icke-

gemenskapsvaror för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller
starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och
med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska
gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 ciga-

retter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per
passagerare.

Tullverket skall på ansökan besluta att bestämmelserna i första och andra

styckena inte skall tillämpas om det är fråga om en fartygslinje mellan
svensk hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och
norsk hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster med
åretrunttrafik enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera gods
och fordon i betydande omfattning.

14 a §

Tullverket får återkalla ett beslut enligt 6 § tredje stycket om förut-

sättningarna för att inte tillämpa paragrafens första och andra stycken inte
längre föreligger.

Denna lag träder i kraft den 1 juni 2002. Omfattas en fartygslinje vid la-

gens ikraftträdande av ett beslut om undantag från de begränsningar som av-
ses i 6 § första och andra styckena skall beslutet anses ha meddelats enligt
den nya lydelsen av 6 §.

1

Prop. 2001/02:94, bet. 2001/02:SkU22, rskr. 2001/02:232.

2

Senaste lydelse 1999:1332.

SFS 2002:264

Utkom från trycket
den 15 maj 2002

background image

2

SFS 2002:264

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Petter Classon
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.