SFS 1999:446 Lag om proviantering av fartyg och luftfartyg

990446.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om proviantering av fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 3 juni 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

Inledande bestämmelser

1 §

I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke-gemen-

skapsvaror och med obeskattade gemenskapsvaror för förbrukning eller för-
säljning ombord på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk ort.

2 §

I denna lag förstås med

obeskattade varor:

a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från skatt,

gemenskapsvaror:

varor som anges i artikel 4.7 i rådets förordning (EEG)

nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en tullkodex för ge-
menskapen

2

,

EG:s tullområde:

de områden som anges i artikel 3 i förordning (EEG) nr

2913/92,

EG:s skatteområde:

det område inom vilket gemenskapens bestämmelser

om en viss skatt är tillämpliga.

Proviantering

3 §

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror får ske för försälj-

ning ombord vid resa till en plats utanför EG:s skatteområde och för för-
brukning ombord vid resa till utländsk ort.

Såvitt avser mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i

5 kap. 9 § första stycket 4 och 4 a mervärdesskattelagen (1994:200).

4 §

Vid resa till en plats utanför EG:s tullområde får proviantering ske med

obeskattade gemenskapsvaror och icke-gemenskapsvaror för försäljning och
förbrukning ombord.

1

Prop. 1998/99:86, bet. 1998/99:SkU21, rskr. 1998/99:243.

2

EGT nr L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 392R2913).

SFS 1999:446

Utkom från trycket
den 16 juni 1999

background image

2

SFS 1999:446

Särskilt om vissa fartygslinjer

5 §

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med icke-ge-

menskapsvaror för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe
ombord på fartyg på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och
Åland får endast avse spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer,
kosmetiska preparat, toalettmedel samt choklad- och konfektyrvaror.

6 §

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med icke-ge-

menskapsvaror får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygslinje
mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i söder
och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 ciga-

retter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per
passagerare.

Tillstånd

7 §

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt

icke-gemenskapsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till
proviantering skall beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller
luftfartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och
omständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle

som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver
reguljär trafik eller liknande verksamhet.

8 §

Proviantering enligt 7 § får ske endast till

1. luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kilo-

gram och som är destinerat till en utländsk flygplats för att lämna eller hämta
passagerare eller last,

2. fartyg som går i yrkesmässig trafik, dock inte fiskefartyg, och vars brut-

todräktighet är minst 75 och som skall anlöpa utländsk hamn för att lämna
eller hämta passagerare eller last eller som skall företa kryssning i mer av-
lägsna farvatten som turistfartyg, eller

3. fartyg och luftfartyg som disponeras av Försvarsmakten.
Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från kraven på

lägsta startvikt respektive bruttodräktighet i första stycket 1 och 2.

9 §

Proviantering enligt 7 § får inte ske i större omfattning än vad som är

skäligt med hänsyn till

1. resans art och varaktighet,
2. det antal personer som kan beräknas följa med transportmedlet,
3. de begränsningar för omsättningen på transportmedlet som kan finnas,

och

4. det förråd av varor som redan finns ombord.

10 §

Tillstånd till proviantering beviljas av Tullverket.

background image

3

SFS 1999:446

Tillsyn

11 §

Tillsyn över att denna lag följs utövas av Tullverket.

12 §

Bokföring för den som beviljats tillstånd skall vara utformad så att

kontroll av verksamheten är möjlig.

13 §

Om Tullverket begär det skall tillståndshavaren tillhandahålla bok-

föringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillstånds-
havaren skall också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamhe-
ten.

Bestämmelserna om handlingar och uppgifter som skall undantas i 3 kap.

15–15 d §§ lagen (1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter gäl-
ler i motsvarande mån handlingar och uppgifter som skall tillhandahållas en-
ligt denna lag.

Återkallelse av tillstånd

14 §

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,
2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i

tillståndet,

3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller
4. tillståndshavaren inte samverkar vid skatterevision enligt lagen

(1984:151) om punktskatter och prisregleringsavgifter eller skattebetal-
ningslagen (1997:484).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Uppgiftsskyldighet

15 §

Uppgifter som en myndighet förfogar över och som behövs för pröv-

ning och tillsyn enligt denna lag skall på Tullverkets begäran lämnas till ver-
ket.

Uppgiftsskyldighet enligt första stycket föreligger dock inte i fråga om

uppgifter för vilka sekretess gäller till följd av 2 kap. 1 eller 2 § eller 3 kap.
1 § sekretesslagen (1980:100) eller en bestämmelse till vilken det hänvisas i
någon av de nämnda paragraferna.

Om sekretess gäller för uppgift enligt någon annan bestämmelse i sekre-

tesslagen och ett utlämnande skulle medföra synnerligt men för något enskilt
eller allmänt intresse, föreligger uppgiftsskyldighet endast om regeringen på
ansökan av Tullverket beslutar att uppgiften skall lämnas ut.

16 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om uppgiftsskyldighet för tillståndshavare.

Överklagande

17 §

Beslut enligt 13 § första stycket får inte överklagas. Övriga beslut en-

ligt denna lag överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

4

SFS 1999:446

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Denna lag träder i kraft den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

LENA HJELM-WALLÉN

LARS-ERIK LÖVDÉN
(Finansdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.