SFS 2002:427 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

020427.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 30 maj 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg skall ha följande lydelse.

13 §

Om Tullverket begär det skall tillståndshavaren tillhandahålla bok-

föringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillstånds-
havaren skall också lämna tillträde till utrymmen som används i verksamhe-
ten.

Bestämmelserna om handlingar och uppgifter som skall undantas i 3 kap.

13–14 c §§ taxeringslagen (1990:324) skall tillämpas på handlingar och
uppgifter som skall tillhandahållas enligt denna lag.

14 §

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,
2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i

tillståndet,

3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller
4. tillståndshavaren inte samverkar vid skatterevision enligt skattebetal-

ningslagen (1997:483).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2003. Äldre föreskrifter gäller fort-

farande för förhållanden som hänför sig till tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Petter Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:127, bet. 2001/02:SkU27, rskr. 2001/02:273.

SFS 2002:427

Utkom från trycket
den 11 juni 2002

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.