SFS 2001:903 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg / SFS 2001:903 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
010903.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 29 november 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 3 och 8 §§ lagen (1994:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg skall ha följande lydelse.

3 §

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror får ske för försälj-

ning ombord vid resa till en plats utanför EG:s skatteområde och för för-
brukning ombord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-gemenskapsvaror får ske för förbrukning ombord

vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska
livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll
av livsmedel som importeras från ett land utanför EG.

Såvitt avser mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i

5 kap. 9 § första stycket 4 och 4 a mervärdesskattelagen (1994:200).

8 §

Proviantering enligt 7 § får ske endast till

1. luftfartyg som har en högsta tillåtna startvikt som överstiger 5 700 kilo-

gram och som är destinerat till en utländsk flygplats för att lämna eller hämta
passagerare eller last,

2. fartyg som går i yrkesmässig trafik, dock inte fiskefartyg, och vars brut-

todräktighet är minst 75 och som skall anlöpa utländsk hamn för att lämna
eller hämta passagerare eller last eller som skall företa kryssning i mer av-
lägsna farvatten som turistfartyg, eller

3. statsfartyg och statsluftfartyg.
Om det finns särskilda skäl får Tullverket bevilja dispens från kraven på

lägsta startvikt respektive bruttodräktighet i första stycket 1 och 2.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2002.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Petter Classon
(Finansdepartementet)

1

Prop. 2001/02:29, bet. 2001/02:SkU9, rskr. 2001/02:63.

SFS 2001:903

Utkom från trycket
den 7 december 2001

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.