SFS 2023:205 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

SFS2023-205.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

1 2 3 4 5 6 7 8 9 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg

och luftfartyg

Utfärdad den 27 april 2023

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 3 § i lagen (1999:446) om provian-
tering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

3 §2 Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning
ombord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning
ombord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid

resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska
livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll
av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

I fråga om mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i

10 kap. 71 § 1 eller 2 mervärdesskattelagen (2023:200).

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2023.
2. Äldre föreskrifter gäller fortfarande för förhållanden som hänför sig till

tiden före ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

NIKLAS WYKMAN

Linnea Westman
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2022/23:46, bet. 2022/23:SkU10, rskr. 2022/23:167.
2 Senaste lydelse 2017:1198.

SFS

2023:205

Publicerad
den

3 maj 2023

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.