SFS 1999:1332 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

991332.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1999:446) om provian-

tering av fartyg och luftfartyg skall ha följande lydelse.

6 §

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med icke-ge-

menskapsvaror för försäljning ombord

får inte avse spritdrycker, vin eller

starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och
med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska
gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 ciga-

retter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per
passagerare.

Regeringen får medge undantag från bestämmelserna i första och andra

styckena i fråga om viss fartygslinje.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Den nya lydelsen av 6 § första stycket skall dock tillämpas för tid från

och med den 1 juli 1999.

3. Undantag som regeringen medger enligt 6 § tredje stycket får omfatta

tid från och med den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.

SFS 1999:1332

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 16 december 1999.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 6 § lagen (1999:446) om provian-

tering av fartyg och luftfartyg skall ha följande lydelse.

6 §

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror och med icke-ge-

menskapsvaror för försäljning ombord

får inte avse spritdrycker, vin eller

starköl på fartygslinje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och
med Lysekil i söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska
gränsen i öster.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 ciga-

retter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per
passagerare.

Regeringen får medge undantag från bestämmelserna i första och andra

styckena i fråga om viss fartygslinje.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2000.
2. Den nya lydelsen av 6 § första stycket skall dock tillämpas för tid från

och med den 1 juli 1999.

3. Undantag som regeringen medger enligt 6 § tredje stycket får omfatta

tid från och med den 1 juli 1999.

På regeringens vägnar

BOSSE RINGHOLM

Agneta Bergqvist
(Finansdepartementet)

1

Prop. 1999/2000:9, bet. 1999/2000:SkU8 och 1999/2000:SkU11, rskr. 1999/2000:110.

SFS 1999:1332

Utkom från trycket
den 27 december 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 1999

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.