SFS 2009:1339 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

091339.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 3 december 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 3 § lagen (1999:446) om provian-

tering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

3 §

2

Proviantering med obeskattade gemenskapsvaror får ske för försälj-

ning ombord vid resa till en plats utanför EG:s skatteområde och för förbruk-
ning ombord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-gemenskapsvaror får ske för förbrukning ombord

vid resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska
livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll
av livsmedel som importeras från ett land utanför EG.

Såvitt avser mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i

5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a mervärdesskattelagen (1994:200).

Denna lag träder i kraft den dag regeringen bestämmer.

På regeringens vägnar

ANDERS BORG

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2009/10:15, bet. 2009/10:SkU12, rskr. 2009/10:107.

2 Senaste lydelse 2001:903.

SFS 2009:1339

Utkom från trycket
den 11 december 2009

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.