SFS 2011:292 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg;

110292.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 17 mars 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1–7 §§ lagen (1999:446) om provi-

antering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

1 §

I denna lag finns bestämmelser om proviantering med icke-unionsva-

ror och med obeskattade unionsvaror för förbrukning eller försäljning om-
bord på fartyg eller luftfartyg vid resa till utländsk ort.

2 §

I denna lag förstås med

obeskattade varor:
a) varor som inte har beskattats i Sverige, och
b) varor som har beskattats i Sverige men där varorna sedan blivit befriade

från skatt,

unionsvaror: detsamma som med gemenskapsvaror i artikel 4.7 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen,

EU:s tullområde: de områden som anges i artikel 3 i förordning (EEG) nr

2913/92,

EU:s skatteområde: det område inom vilket unionens bestämmelser om

en viss skatt är tillämpliga.

3 §

2

Proviantering med obeskattade unionsvaror får ske för försäljning om-

bord vid resa till en plats utanför EU:s skatteområde och för förbrukning om-
bord vid resa till utländsk ort.

Proviantering med icke-unionsvaror får ske för förbrukning ombord vid

resa till utländsk ort över det fria havet, om varorna består av animaliska
livsmedel och provianteringen sker enligt gällande föreskrifter om kontroll
av livsmedel som importeras från ett land utanför EU.

Såvitt avser mervärdesskatt får proviantering ske i de fall som avses i

5 kap. 3 a § första stycket 4 och 4 a mervärdesskattelagen (1994:200).

4 §

Vid resa till en plats utanför EU:s tullområde får proviantering ske med

obeskattade unionsvaror och icke-unionsvaror för försäljning och förbruk-
ning ombord.

1 Prop. 2010/11:52, bet. 2010/11:SkU27, rskr. 2010/11:184.

2 Senaste lydelse 2009:1339.

SFS 2011:292

Utkom från trycket
den 29 mars 2011

background image

2

SFS 2011:292

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

5 §

Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-unionsvaror

för försäljning från kiosk eller liknande försäljningsställe ombord på fartyg
på linjer mellan Sverige och Norge eller Sverige och Åland får endast avse
spritdrycker, vin, starköl, öl, tobaksvaror, parfymer, kosmetiska preparat, to-
alettmedel samt choklad- och konfektyrvaror.

6 §

3

Proviantering med obeskattade unionsvaror och med icke-unionsvaror

för försäljning ombord får inte avse spritdrycker, vin eller starköl på fartygs-
linje mellan svensk hamn från norska gränsen i norr till och med Lysekil i
söder och norsk hamn från och med Risör i väster till svenska gränsen i ös-
ter.

På en sådan fartygslinje får obeskattad försäljning inte överstiga 20 ciga-

retter eller 10 cigariller eller cigarrer eller 50 gram andra tobaksvaror per
passagerare.

Tullverket ska på ansökan besluta att bestämmelserna i första och andra

styckena inte ska tillämpas om det är fråga om en fartygslinje mellan svensk
hamn från och med Strömstad i norr till och med Lysekil i söder och norsk
hamn från och med Risör i väster till och med Sandefjord i öster med året-
runttrafik enligt regelbunden tidtabell och kapacitet att transportera gods och
fordon i betydande omfattning.

7 §

Proviantering med obeskattade alkoholdrycker och tobaksvaror samt

icke-unionsvaror får endast ske om tillstånd har beviljats. Tillstånd till provi-
antering ska beviljas den som bedriver verksamheten på fartyget eller luft-
fartyget om denne med hänsyn till sina ekonomiska förhållanden och om-
ständigheterna i övrigt bör beviljas sådant tillstånd.

Tillstånd enligt första stycket beviljas för viss tid eller för varje tillfälle

som proviantering sker. Tillstånd för viss tid får beviljas den som bedriver
reguljär trafik eller liknande verksamhet.

Denna lag träder i kraft den 15 april 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

3 Senaste lydelse 2002:264.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.