SFS 2011:1395 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg / SFS 2011:1395 Lag om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av fartyg och luftfartyg
111395.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (1999:446) om proviantering av
fartyg och luftfartyg;

utfärdad den 1 december 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 13 och 14 §§ lagen (1999:446) om

proviantering av fartyg och luftfartyg ska ha följande lydelse.

13 §

2

Om Tullverket begär det ska tillståndshavaren tillhandahålla bok-

föringshandlingar och övriga handlingar som rör verksamheten. Tillstånds-
havaren ska också lämna tillträde till utrymmen som används i verksam-
heten.

Bestämmelserna om undantag av handlingar från granskning i 47 kap.

2�7 §§ skatteförfarandelagen (2011:1244) gäller i tillämpliga delar i fråga
om handlingar som ska tillhandahållas enligt denna lag.

14 §

3

Tullverket får återkalla ett tillstånd till proviantering om

1. förutsättningarna för att bevilja tillstånd inte längre finns,
2. tillståndshavaren använder varorna för andra ändamål än som anges i

tillståndet,

3. tillståndshavaren inte fullgör sina skyldigheter enligt 12 eller 13 §, eller
4. tillståndshavaren inte samverkar vid revision enligt skatteförfarande-

lagen (2011:1244).

Beslut om återkallelse gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

1. Denna lag träder i kraft den 1 januari 2012.
2. I fråga om revision enligt skattebetalningslagen (1997:483) gäller 14 § i

sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Monica Falck
(Finansdepartementet)

1 Prop. 2010/11:166, bet. 2011/12:SkU4, rskr. 2011/12:29.

2 Senaste lydelse 2002:427.

3 Senaste lydelse 2002:427.

SFS 2011:1395

Utkom från trycket
den 13 december 2011

background image

Karnov Group Sweden AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.