SFS 2000:1377 Lag med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2000:1377) med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter / SFS 2000:1377 Lag med bemyndigande om utjämning av taxor för vissa lastbilstransporter
001377.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
med bemyndigande om utjämning av taxor för
vissa lastbilstransporter;

utfärdad den 14 december 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

För att åstadkomma en utjämning av taxorna för inrikes fjärrtransporter av

gods med lastbil till eller från Gotland får regeringen eller den myndighet
som regeringen bestämmer föreskriva ett högsta pris för sådana transporter.
Därvid får det också föreskrivas ett högsta pristillägg i den totala inrikes
fjärrtrafiken för att kompensera transportföretagen för det ekonomiska bort-
fall som kan uppstå med anledning av transporter till eller från Gotland.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2001.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2000/01:1, bet. 2000/01:TU1, rskr. 2000/01:80.

SFS 2000:1377

Utkom från trycket
den 22 december 2000

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.