SFS 2008:1374 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

081374.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att i 8–10, 12–14, 17, 19 och 24 §§ la-

gen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

2

ordet ”Luftfartsstyrelsen” i

olika böjningsformer ska bytas ut mot ”Transportstyrelsen” i motsvarande
form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

8 § 2004:1095
9 § 2004:1095
10 § 2004:1095
12 § 2004:1095
13 § 2004:1095

SFS 2008:1374

Utkom från trycket
den 23 december 2008

14 § 2004:1095
17 § 2004:1095
19 § 2004:1095
24 § 2004:1095.

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.