SFS 2019:449 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser / SFS 2019:449 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser
SFS2019-449.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på

flygplatser

Utfärdad den 5 juni 2019

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:150) om
marktjänster på flygplatser

dels att nuvarande 24 § ska betecknas 28 §,
dels att 1, 7, 15, 17, 20 och 28 §§ och rubrikerna närmast före 1, 7 och

17 §§ ska ha följande lydelse,

dels att rubriken närmast före den tidigare 24 § ska sättas närmast före den

nya 28 §,

dels att det ska införas fyra nya paragrafer, 24�27 §§, och närmast före

24 och 26 §§ nya rubriker av följande lydelse.

Inledande bestämmelser
1 §
Denna lag innehåller bestämmelser om tillträde till marknaden för
marktjänster på flygplatser som står öppna för kommersiell trafik.

Vid tillämpningen av denna lag ska, med undantag för ärenden som ska

prövas med stöd av 23 §, beslut fattas, villkor uppställas och ersättningar
bestämmas utifrån skäl som är relevanta, objektiva, genomblickbara och
icke-diskriminerande.

Tillträde till marknaden för marktjänster
7 §
Tillträdet till marknaden för marktjänster ska vara fritt. Trots detta får
tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12 och 13 §§, dock endast i den utsträckning
som säkerheten, luftfartsskyddet, kapaciteten eller utrymmet på flygplatsen
kräver det.

15 § När ledningsenheten avser att uppställa kontraktsvillkor eller
tekniska specifikationer som måste uppfyllas av leverantörer av mark-
tjänster eller av dem som önskar utöva egenhantering, ska dessa villkor eller
specifikationer fastställas i särskilda beslut. Om villkoren eller specifika-
tionerna avser leverantörer av marktjänster ska de fastställas efter samråd
med användarkommittén på flygplatsen.

Förbud att utföra marktjänster
17 §
2 Om en leverantör av marktjänster eller en användare som utför
marktjänster saknar nödvändiga tillstånd eller på ett sätt som inte är ringa
åsidosätter regler i denna lag eller andra bestämmelser som syftar till att en

1 Prop. 2018/19:111, bet. 2018/19:TU15, rskr. 2018/19:242.

2 Senaste lydelse 2008:1374.

SFS

2019:449

Publicerad
den

12 juni 2019

background image

2

SFS

flygplats ska fungera tillfredsställande, får Transportstyrelsen besluta att
förbjuda leverantören eller användaren att fortsätta utföra marktjänster.

Ledningsenheten vid berörd flygplats får hos Transportstyrelsen ansöka

om förbud enligt första stycket.

20 § Leverantörer av marktjänster och användare som utövar
egenhantering ska ges tillträde till anläggningar i sådan omfattning och på
sådant sätt som är nödvändigt för att de ska kunna tillhandahålla tjänster till
tredje man eller utöva egenhantering.

Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga

utrymmen och liknande, eller för att kunna bereda plats för tillkommande
leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering får
ledningsenheten efter att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar
eller omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför eller
står i begrepp att börja utföra marktjänster på flygplatsen.

Den som tillhandahåller en eller flera anläggningar som används av

leverantörer av marktjänster eller användare som utövar egenhantering får
ta ut ersättning endast för utnyttjandet av anläggningen.

Tillsyn


24 § Transportstyrelsen utövar tillsyn över att denna lag och föreskrifter
som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Om det behövs för tillsynen, har Transportstyrelsen rätt att på begäran
1. få sådana upplysningar och ta del av sådana handlingar som tillsynen

gäller, och

2. få tillträde till flygplatsen samt de lokaler och anläggningar som

tillsynen gäller.

25 § Transportstyrelsen får besluta de förelägganden som behövs för att
denna lag och föreskrifter som har meddelats i anslutning till lagen följs.

Ett beslut om föreläggande får förenas med vite.

Bemyndiganden


26 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela ytterligare föreskrifter om

1. flygplatsens användarkommitté,
2. de beslut, villkor och ersättningar samt skälen för dessa enligt vad som

anges i 1 § tredje stycket,

3. begränsningar av marknaden samt urval av leverantörer av

marktjänster till tredje man och användare som utövar egenhantering,

4. förbud enligt 17 §,
5. bokföring enligt 18 och 19 §§,
6. tillträde till anläggningar och ersättningar för utnyttjande av anlägg-

ningar,

7. jämkningar och omfördelningar av utrymmen och liknande,
8. centraliserade anläggningar,
9. samråd med användarkommittén enligt 10 och 15 §§, och
10. tillsyn.

27 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får
meddela föreskrifter om avgifter för Transportstyrelsens tillsyn och
ärendehandläggning enligt denna lag och enligt föreskrifter som har
meddelats med stöd av lagen.

2019:449

background image

3

SFS

28 §3 Transportstyrelsens eller ledningsenhetens beslut enligt 8�15 och
17 §§, 20 § första och andra stycket och 21 och 25 §§ får överklagas hos
allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2019.

På regeringens vägnar

TOMAS ENEROTH

Ellika Eriksson
(Infrastrukturdepartementet)

3 Senaste lydelse av tidigare 24 § 2008:1374.

2019:449

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.