SFS 2000:150 Lag om marktjänster på flygplatser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser / SFS 2000:150 Lag om marktjänster på flygplatser
000150.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om marktjänster på flygplatser;

utfärdad den 6 april 2000.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande

2

.

Inledande bestämmelse

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om tillträde till marknaden för

marktjänster på flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

flygplats:

varje markområde som är särskilt inrättat för landning, start och

manövrar av luftfartyg, samt de närliggande byggnader och anläggningar
som kan behövas för luftfartygens markrörelser och för service till luftfarty-
gen och byggnader som behövs för de kommersiella luftfartstjänsterna,

flygplatssystem:

två eller flera flygplatser som förts samman eftersom de

betjänar samma ort eller orter, enligt vad som framgår av bilaga II i rådets
förordning (EEG) nr 2408/92 av den 23 juli 1992 om EG-lufttrafikföretags
tillträde till flyglinjer inom gemenskapen

3

, ändrad genom anslutningsakten

för �sterrike, Finland och Sverige,

ledningsenhet:

den som tillsammans med eller självständigt från annan

verksamhet och i kraft av lagar och andra författningar har i uppdrag att ad-
ministrera flygplatsens infrastrukturer och samordna och kontrollera den
verksamhet som aktörer som befinner sig på berörd flygplats eller berört
flygplatssystem bedriver,

användare av en flygplats:

varje fysisk eller juridisk person som med flyg

transporterar passagerare, post eller gods, från eller till den berörda flygplat-
sen,

marktjänst:

en tjänst som utförs på en flygplats åt en användare av en

flygplats och finns upptagen i bilagan till denna lag,

egenhantering:

en situation där en användare av en flygplats skaffar sig

en eller flera typer av marktjänster utan att ingå något som helst kontrakt om
detta med tredje man. Användare anses dock inte som tredje man, i förhål-

1

Prop. 1999/2000:41, bet. 1999/2000:TU6, rskr. 1999/2000:169.

2

Jfr rådets direktiv 96/67/EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för

marktjänster på flygplatserna inom gemenskapen (EGT L 272, 25.10.1996, s. 36,
Celex 396L0067) med rättelse (EGT L 223, 24.8.1999, s. 32).

3

EGT L 240, 24.8.1992, s. 8 (Celex 392R2408).

SFS 2000:150

Utkom från trycket
den 18 april 2000

3*

SFS 2000:144�171

background image

2

SFS 2000:150

lande till varandra, om den ena innehar majoritet i den andra, eller samma
enhet innehar majoriteten i var och en av dem,

leverantör av marktjänster:

varje fysisk eller juridisk person som tillhan-

dahåller tredje man en eller flera typer av marktjänster.

3 §

När ledningen och driften av en flygplats eller av ett flygplatssystem

sköts av flera olika enheter skall var och en av dessa anses utgöra en del av
ledningsenheten när det gäller tillämpningen av bestämmelserna i denna lag.

Om endast en ledningsenhet har upprättats för flera flygplatser eller flyg-

platssystem, skall var och en av dessa flygplatser eller flygplatssystem be-
traktas var för sig när det gäller tillämpningen av denna lag.

Flygplatsnämnden

4 §

För att pröva vissa frågor enligt denna lag skall det finnas en särskild

nämnd, Flygplatsnämnden.

Flygplatsnämnden skall bestå av en ordförande och två andra ledamöter.

Nämndens ledamöter förordnas för viss tid av regeringen. Ordföranden och
eventuell ersättare för honom eller henne skall vara jurist och ha domarerfa-
renhet.

Kostnaderna för Flygplatsnämndens verksamhet skall tas ut av de berörda

flygplatserna, leverantörerna av marktjänster och användarna av dessa flyg-
platser.

Regeringen meddelar föreskrifter om avgifterna för Flygplatsnämndens

verksamhet.

Användarkommittéer

5 §

Ledningsenheten skall se till att det upprättas en användarkommitté på

flygplatsen.

Kommittén skall bestå av företrädare för användarna av flygplatsen. Alla

användare av en flygplats skall ha rätt att ingå i denna kommitté eller låta sig
företrädas av en organisation som han eller hon anförtror detta uppdrag.

Begränsningar i vissa bestämmelsers tillämpningsområde

6 §

Bestämmelserna i denna lag om marktjänster till tredje man skall till-

lämpas på flygplatser med en årstrafik som är större än eller lika med två
miljoner passagerarrörelser eller 50 000 ton gods.

Bestämmelserna i denna lag om egenhantering av sådana tjänster som

räknas upp i 12 § tillämpas på flygplatser med en årstrafik som är större än
eller lika med en miljon passagerarrörelser eller 25 000 ton gods. Bestäm-
melserna i denna lag om egenhantering av andra tjänster skall tillämpas på
alla flygplatser som står öppna för kommersiell lufttrafik.

Om årstrafiken på en flygplats uppgår till det tröskelvärde för gods som

anges i första eller andra stycket utan att samtidigt nå motsvarande tröskel-
värde för passagerare skall bestämmelserna som anges i denna paragraf inte
tillämpas på de slag av marktjänster som endast avser passagerare.

background image

3

SFS 2000:150

Vissa allmänna regler

7 §

Tillträdet till marknaden för marktjänster skall vara fritt. Trots detta får

tillträdet begränsas enligt 8, 9, 12 och 13 §§, dock endast i den utsträckning
som säkerheten, kapaciteten eller utrymmet på flygplatsen kräver det.

Vid tillämpningen av denna lag skall, med undantag för ärenden som skall

prövas med stöd av 23 §, beslut fattas och villkor uppställas utifrån skäl som
är relevanta, objektiva, genomblickbara och icke-diskriminerande.

Begränsning av marknaden för marktjänster till tredje man

8 §

På ansökan av en ledningsenhet får Flygplatsnämnden begränsa antalet

leverantörer av marktjänster som tillåts tillhandahålla

� bagagehantering,
� ramptjänster,
� påfyllning av bränsle och olja,
� gods- och posthantering såväl vid ankomst och avgång som i transit, när

det gäller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanlägg-
ningen och luftfartyget.

Antalet leverantörer får dock inte begränsas till färre än två för varje typ

av tjänst. Minst en av dessa leverantörer får inte stå under direkt eller indi-
rekt kontroll vare sig av flygplatsens ledningsenhet, av en användare som
har transporterat mer än 25 procent av passagerarna eller av det registrerade
godset på flygplatsen under det år som föregår det år då urvalet av tjänstele-
verantörer sker, eller av någon som kontrollerar eller direkt eller indirekt
kontrolleras av denna ledningsenhet eller av sådan användare.

9 §

Om särskilda utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar medför att det

är omöjligt att öppna marknaden i enlighet med vad som i övrigt föreskrivs i
denna lag, får Flygplatsnämnden på ansökan av en ledningsenhet

� för en tid av högst tre år begränsa antalet leverantörer som tillåts tillhan-

dahålla andra tjänster än som avses i 8 § första stycket på hela eller delar av
flygplatsen, varvid 8 § andra stycket skall tillämpas, eller

� för en tid av högst två år reservera en eller flera typer av tjänster som

anges i 8 § första stycket för en enda leverantör av marktjänster.

I beslut enligt första stycket skall det anges vilka tjänster som avses med

beslutet, de specifika utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar som utgör
skälen för beslutet samt de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta
med begränsningarna.

Val av leverantörer av marktjänster till tredje man

10 §

Om antalet tjänsteleverantörer är begränsat enligt 8 eller 9 § skall le-

verantörerna väljas efter en anbudsinfordran.

Beslut om urval av leverantörer av marktjänster fattas av ledningsenheten

efter samråd med användarkommittén om ledningsenheten inte tillhandahål-
ler liknande marktjänster, inte direkt eller indirekt kontrollerar något företag
som tillhandahåller sådana tjänster, och inte på annat sätt har anknytning till
ett sådant företag. I andra fall beslutar Flygplatsnämnden efter samråd med
användarkommittén och ledningsenheten om urval av leverantörer.

background image

4

SFS 2000:150

Den som får fatta beslut om urval av leverantörer av marktjänster skall

upprätta en anbudsinfordran och se till att denna offentliggörs i Europeiska
gemenskapernas officiella tidning.

Beslut om urval får fattas för en tid av högst sju år.
Ledningsenheten skall informera användarkommittén om de beslut som

fattas enligt denna paragraf.

11 §

Om antalet leverantörer av tjänster är begränsat enligt 8 eller 9 § får

ledningsenheten själv tillhandahålla marktjänster utan att vara underkastat
det urvalsförfarande som föreskrivs i 10 §. Ledningsenheten får också utan
urvalsförfarande ge ett företag tillstånd att tillhandahålla marktjänster på
flygplatsen om enheten direkt eller indirekt kontrollerar företaget eller om
företaget direkt eller indirekt kontrollerar enheten.

Ledningsenheten skall informera användarkommittén om de beslut som

fattas enligt denna paragraf.

Begränsning av marknaden för egenhantering

12 §

Flygplatsnämnden får på ansökan av en ledningsenhet begränsa rätten

till egenhantering för minst två användare i fråga om

� bagagehantering,
� ramptjänster,
� påfyllning av bränsle eller olja, samt
� gods- och posthantering såväl vid ankomst och avgång som i transit, när

det gäller den fysiska hanteringen av gods och post mellan terminalanlägg-
ningen och luftfartyget.

13 §

Om särskilda utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar medför att det

är omöjligt att öppna marknaden i enlighet med vad som föreskrivs i denna
lag, får Flygplatsnämnden på ansökan av en ledningsenhet för en tid av
högst tre år begränsa antalet användare som får utöva egenhantering för
andra typer av tjänster än som anges i 12 §, eller för en tid av högst tre år för-
bjuda egenhantering eller begränsa den till en enda användare för de typer av
tjänster som anges i 12 §.

I beslutet skall det anges vilka tjänster som avses med beslutet, de speci-

fika utrymmes- eller kapacitetsbegränsningar som utgör skälen för beslutet
samt de åtgärder som skall vidtas för att komma till rätta med begränsning-
arna.

Urval av användare som får utöva egenhantering

14 §

Om antalet användare som får utöva egenhantering på en flygplats är

begränsat enligt 12 eller 13 § fattar Flygplatsnämnden beslut om urval av
användare.

Kontraktsvillkor och tekniska specifikationer

15 §

När ledningsenheten avser att uppställa kontraktsvillkor eller tekniska

specifikationer som måste uppfyllas av leverantörer av marktjänster eller av
dem som önskar utöva egenhantering, skall dessa villkor eller specifikatio-

background image

5

SFS 2000:150

ner fastställas efter samråd med användarkommittén på flygplatsen. Villko-
ren eller specifikationerna skall fastställas i särskilda beslut.

�vriga tillstånd

16 §

Ett beslut att någon får utföra marktjänster till tredje man eller som

egenhantering befriar inte denne från skyldigheten att inneha sådana till-
stånd som föreskrivs med stöd av annan lagstiftning.

�&terkallelse av rätten att utföra marktjänster

17 §

När en leverantör av marktjänster eller ett företag som utför egenhan-

tering inte längre utnyttjar sin rätt att bedriva verksamheten får denna rätt
återkallas av Flygplatsnämnden. Rätten att utföra marktjänster får också
återkallas från den som saknar nödvändiga tillstånd, eller från den som på ett
icke ringa sätt åsidosätter regler i denna lag eller andra bestämmelser, som
syftar till att en flygplats skall fungera tillfredsställande.

Ledningsenheten vid berörd flygplats får hos Flygplatsnämnden ansöka

om återkallelse enligt första stycket.

Särskilda bestämmelser om bokföring m.m.

18 §

När en ledningsenhet på en flygplats, en användare eller en leverantör

av marktjänster tillhandahåller marktjänster skall en strikt uppdelning i bok-
föringen göras mellan den verksamhet som är knuten till tillhandahållandet
av dessa tjänster och övrig verksamhet.

En flygplats får inte subventionera sin marktjänstverksamhet med inkom-

ster som härrör från dess uppdrag som flygplatsmyndighet.

19 §

En myndighet eller ett företag på vilket 18 § är tillämplig skall årligen

upprätta en redogörelse om hur man gjort den föreskrivna uppdelningen i
bokföringen. Myndigheten eller företaget skall till Flygplatsnämnden sända
in ett intyg från den som reviderar myndigheten eller företaget. Av intyget
skall det framgå om bestämmelserna i 18 § har följts.

Om anläggningar för marktjänster och om tillträde till dessa

20 §

Leverantörer av marktjänster och användare som utövar egenhante-

ring skall ges tillträde till anläggningar i sådan omfattning och på sådant sätt
som är nödvändigt för att de skall kunna tillhandahålla tjänster till tredje
man eller utöva egenhantering.

Om det behövs för att bättre och effektivare kunna utnyttja tillgängliga ut-

rymmen och liknande, eller för att kunna bereda plats för tillkommande le-
verantörer av marktjänster och användare som utövar egenhantering får led-
ningsenheten efter att ha hört användarkommittén besluta om jämkningar el-
ler omfördelningar av utrymmen och liknande mellan alla som utför eller
står i begrepp att börja utföra marktjänster på flygplatsen.

Den som innehar anläggningar som används av leverantörer av marktjäns-

ter eller användare som utövar egenhantering får ta ut en ersättning för ut-
nyttjandet.

background image

6

SFS 2000:150

21 §

Ledningsenheten får besluta att leverantörer av marktjänster och an-

vändare som utövar egenhantering skall använda sig av centraliserade an-
läggningar för bagagesortering, avisning, vattenrening, bränsledistribution
och liknande, om anläggningarna av tekniska, miljömässiga eller lönsam-
hetsmässiga skäl är svåra att dela upp eller utöka.

Samråd

22 §

Ledningsenheten skall minst en gång om året samråda med användar-

kommittén och de företag som tillhandahåller marktjänster på flygplatsen
om tillämpningen av denna lag och föreskrifter som meddelats med stöd av
lagen.

Bristande ömsesidighet i förhållande till tredje land

23 §

Regeringen får besluta att bestämmelserna i denna lag om rätt till

marknadstillträde helt eller delvis inte skall tillämpas för leverantörer av
marktjänster och användare från ett land som inte är medlem i Europeiska
unionen om detta land

� rättsligt eller faktiskt inte behandlar leverantörer eller användare som

bedriver egenhantering på ett sätt som är jämförbart med medlemsstaternas
behandling av leverantörer eller användare som bedriver egenhantering, el-
ler

� rättsligt eller faktiskt inte behandlar leverantörer av marktjänster eller

användare som bedriver egenhantering från en medlemsstat enligt landets
bestämmelser, eller

� behandlar leverantörer eller användare som bedriver egenhantering och

som kommer från ett land som inte är medlem i Europeiska unionen mer för-
månligt än leverantörer av marktjänster eller användare som bedriver egen-
hantering och som kommer från en medlemsstat.

Vid tillämpningen av detta lagrum avses med uttrycken "Europeiska unio-

nen" och "medlemsstat" förutom Europeiska unionen och dess medlemssta-
ter även annan stat som omfattas av bestämmelserna i rådets direktiv 96/67/
EG av den 15 oktober 1996 om tillträde till marknaden för marktjänster på
flygplatserna inom gemenskapen genom avtal som är bindande för Sverige.

Europeiska gemenskapernas kommission skall underrättas om varje be-

slut enligt första stycket.

�verklagande

24 §

Flygplatsnämndens eller ledningsenhetens beslut enligt 8�15 och

17 §§, 20 § första och andra styckena och 21 § samt beslut om avgifter enligt
4 § får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstillstånd krävs
vid överklagande till kammarrätt.

Denna lag träder i kraft den 1 maj 2000.

background image

7

SFS 2000:150

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(Näringsdepartementet)

background image

8

SFS 2000:150

Bilaga

F�RTECKNING �VER MARKTJ�NSTER SOM DET H�NVISAS
TILL I 2 §

1. Administrativa marktjänster och övervakning omfattar

1.1 tjänster i samband med ställföreträdarskap och samverkan med de lo-

kala myndigheterna eller med varje annan person, utlägg gjorda för använ-
darens räkning och tillhandahållande av lokaler åt dennes företrädare,

1.2 kontroll av lastning, meddelanden och telekommunikationer,
1.3 behandling, förvaring, hantering och administration av lastenheterna,
1.4 varje annan övervakningstjänst före, under eller efter flygning, och

varje annan administrativ tjänst som begärs av användaren.

2. Passagerartjänster omfattar varje form av tjänst till passagerarna vid av-
färd, ankomst, transitering, i anslutning till eller utanför flygplatsen, inbegri-
pet kontroll av biljetter, resehandlingar, incheckning av bagage och transport
av bagage ända fram till sorteringssystemen.

3. Bagagehantering omfattar behandling av bagage i sorteringshallen, sorte-
ring av bagage, förberedelse av bagage inför avfärden, lastning och avlast-
ning av bagage i de system som är avsedda att föra bagaget från flygplanet
till sorteringshallen och omvänt.

4. Fraktgods och posthantering omfattar

4.1 för fraktgods, både vid export och import eller transitering, den fy-

siska hantering av fraktgodset, den handläggning av tillhörande dokument,
de tullformaliteter och andra skyddsåtgärder som överenskommits mellan
parterna eller som omständigheterna kräver,

4.2 för posten, både vid ankomst och avfärd, den fysiska hantering av pos-

ten, den hantering av tillhörande dokument och andra skyddsåtgärder som
överenskommits mellan parterna eller som omständigheterna kräver.

5. Ramptjänster omfattar

5.1 lotsning av flygplanet vid ankomst och avgång, om dessa tjänster inte

utförs av flygtrafiktjänsten,

5.2 tjänster i samband med parkering av flygplanet och tillhandahållande

av lämpliga hjälpmedel, om dessa tjänster inte utförs av flygtrafiktjänsten,

5.3 upprättande av kommunikationer mellan marken och förarkabinen,

om dessa tjänster inte utförs av flygtrafiktjänsten,

5.4 lastning och avlastning av flygplanet och tillhandahållande av nödvän-

diga hjälpmedel samt transport av besättning och passagerare mellan flyg-
planet och flygterminalen,

5.5 tjänster i samband med start av flygplanet och tillhandahållande av

nödvändiga hjälpmedel,

5.6 förflyttning av flygplanet, både vid avgång och ankomst, tillhandahål-

lande och insättning av nödvändiga hjälpmedel,

5.7 transport av samt inlastning i och avlastning ur flygplanet av mat och

dryck.

6. Rengöring och skötsel av flygplanet omfattar

6.1 yttre och inre rengöring av flygplanet, skötsel av toaletter och vatten-

system,

background image

9

SFS 2000:150

6.2 luftkonditionering och uppvärmning av kabinen, borttagning av snö

och is från flygplanet, avisning av flygplanet,

6.3 inredning av kabinen med kabinutrustningar, förvaring av dessa ut-

rustningar.

7. Bränsle- och oljepåfyllning omfattar

7.1 organisering och verkställande av tankning och tömning av bränsle,

inbegripet lagring av bränslet, kontroll av levererad kvalitet och kvantitet,

7.2 påfyllning av olja och andra vätskor.

8. Normalt underhåll omfattar

8.1 de sedvanliga operationer som utförs före flygningen,
8.2 de särskilda operationer som användaren kräver,
8.3 tillhandahållande och administration av det material som krävs för un-

derhåll och av reservdelar,

8.4 tillhandahållande av parkeringsplats eller en hangar för att utföra un-

derhållet.

9. Flygoperationer och administration av besättningar omfattar

9.1 förberedelse av flygning vid avgångsflygplatsen eller vid varje annan

plats,

9.2 tjänster under flygning, i förekommande fall, ändring av resvägen un-

der flygningen,

9.3 tjänster efter flygningen,
9.4 administration av besättningen.

10. Transport på marken omfattar

10.1 organisation och utförande av transport av passagerare, besättning,

bagage, gods och post mellan olika flygterminaler inom samma flygplats,
dock med undantag av alla transporter mellan flygplan och andra platser,

10.2 varje specialtransport som begärs av användaren.

11. Catering omfattar

11.1 samverkan med tjänsteleverantörer och med ledningsenheten,
11.2 lagring av mat, drycker och de tillbehör som krävs för beredningen,
11.3 rengöring av tillbehör,
11.4 beredning och leverans av material och livsmedel.

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2000

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.