SFS 2004:1095 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2000:150) om marktjänster på flygplatser / SFS 2004:1095 Lag om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på flygplatser
041095.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2000:150) om marktjänster på
flygplatser;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2000:150) om mark-

tjänster på flygplatser

dels att 4 § skall upphöra att gälla,
dels att rubriken närmast före 4 § skall utgå,
dels att i 8�10, 12�14, 17, 19 och 24 §§ ordet ⬝Flygplatsnämnden⬝ i olika

böjningsformer skall bytas ut mot ⬝Luftfartsstyrelsen⬝ i motsvarande form.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005. Vid tillämpning av 7 a § för-

valtningsprocesslagen (1971:291) skall Luftfartsstyrelsen vara den enskildes
motpart.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2004/05:10, bet. 2004/05:TU5, rskr. 2004/05:40.

SFS 2004:1095

Utkom från trycket
den 10 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.