SFS 2009:125 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2009:125 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
090125.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag

om ändring i lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 5 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

1 Prop. 2008/09:60, bet. 2008/09:TU8, rskr. 2008/09:179.

Beteckning

Betydelse

Släpvagnsvikt

Den sammanlagda vikten av en släp-
vagns egenvikt och last.

Snöskoter

En terrängskoter som är avsedd för
färd på snötäckt mark och som är
försedd med band och medar.

Terränghjuling

En annan terrängskoter än en snö-
skoter.

Terrängmotorfordon

Ett motordrivet fordon som inte är
ett motorfordon och som är inrättat
huvudsakligen för att självständigt
användas till person- eller godsbe-
fordran i terräng. Terrängmotorfor-
don delas in i terrängvagnar och ter-
rängskotrar.

Terrängskoter

Ett terrängmotorfordon med en
tjänstevikt av högst 400 kilogram.
Terrängskotrar delas in i snöskotrar
och terränghjulingar.

Terrängsläp

Ett släpfordon som är inrättat för att
dras av ett terrängmotorfordon.

SFS 2009:125
Utkom från trycket
den 17 mars 2009

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

background image

2

SFS 2009:125

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Denna lag träder i kraft den 1 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.