SFS 2009:226 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2009:226 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
090226.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 26 mars 2009.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2001:559) om

vägtrafikdefinitioner

dels att 2 och 3 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 a §, av följande lydelse.

2 §

2

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

1 Prop. 2008/09:53, bet. 2008/09:TU9, rskr. 2008/09:188.

2 Senaste lydelse 2009:125.

Beteckning

Betydelse

Efterfordon

Ett fordon som är kopplat till en bil,
en traktor, ett motorredskap eller ett
terrängmotorfordon och som inte är
ett släpfordon.

EG-mobilkran

En tung lastbil som inte är utrustad
för godstransporter och som är för-
sedd med en kran vars lyftmoment är
minst 400 kilonewtonmeter.

Fordon

En anordning på hjul, band, medar
eller liknande som är inrättad huvud-
sakligen för färd på marken och inte
löper på skenor. Fordon delas in i
motordrivna fordon, släpfordon, ef-
terfordon, sidvagnar, cyklar, hästfor-
don och övriga fordon.

Maximilast för ett motorfordon, en
traktor, ett motorredskap, ett terräng-
motorfordon, ett släpfordon eller en
sidvagn

Skillnaden mellan fordonets totalvikt
och tjänstevikt.

SFS 2009:226

Utkom från trycket
den 7 april 2009

background image

2

SFS 2009:226

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

Moped

Ett motorfordon som är konstruerat
för en hastighet av högst 45 kilome-
ter i timmen och som har

1. två hjul samt
a. om det drivs av en motor som

bygger på inre förbränning, denna
har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter, eller

b. om det drivs av en elektrisk mo-

tor, denna har en effekt av högst 4 ki-
lowatt för kontinuerlig drift,

2. tre hjul samt
a. om det drivs av en förbrän-

ningsmotor med tändsystem, denna
har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter,

b. om det drivs av någon annan

typ av motor som bygger på inre för-
bränning, denna har en nettoeffekt på
högst 4 kilowatt, eller

c. om det drivs av en elektrisk mo-

tor, denna har en effekt av högst 4 ki-
lowatt för kontinuerlig drift, eller

3. fyra hjul och en massa utan last

på högst 350 kilogram samt

a. om det drivs av en förbrän-

ningsmotor med tändsystem, denna
har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter,

b. om det drivs av någon annan

typ av motor som bygger på inre för-
bränning, denna har en nettoeffekt på
högst 4 kilowatt, eller

c. om det drivs av en elektrisk mo-

tor, denna har en effekt av högst 4 ki-
lowatt för kontinuerlig drift.

Vid beräkningen av en fyrhjulig

mopeds massa ska i fråga om ett el-
drivet fordon batterierna inte räknas
in.

Mopeder delas in i klass I och

klass II.

Moped klass I

En moped som inte hör till klass II.

background image

3

SFS 2009:226

2 a §

Oavsett vad som anges i 2 § ska ett fordon som registreras med stöd

av ett godkännande enligt en EG-rättsakt höra till det slag av fordon som
motsvarar den fordonskategori som anges i godkännandet.

3 §

Om det inte med ledning av 2 eller 2 a § kan bestämmas till vilket slag

av fordon som ett visst fordon eller en viss fordonstyp ska höra, beslutar den
myndighet som regeringen bestämmer i frågan.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2009.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2009

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.