SFS 2003:219 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2003:219 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
030219.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 15 maj 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner skall ha följande lydelse.

2 §

2

Beteckning

Betydelse

Lätt terrängvagn

En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.

Maximilast för ett
motorfordon, en
traktor, ett motor-
redskap, ett terräng-
motorfordon, ett
släpfordon eller en
sidvagn

Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.

Moped

Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet
av högst 45 kilometer i timmen och som har
1. två hjul samt
a. om det drivs av en motor som bygger på inre för-
bränning, denna har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter, eller
b. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en
kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt,
2. tre hjul samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tänd-
system, denna har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motor som
bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt
på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en
kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt, eller

SFS 2003:219

Utkom från trycket
den 2 juni 2003

1

Prop. 2002/03:55, bet. 2002/03:TU4, rskr. 2002/03:161.

2

Senaste lydelse 2002:583.

background image

2

SFS 2003:219

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2003.
2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som moped

gäller fortfarande.

3. En moped som före ikraftträdandet har klassificerats som moped klass I

skall i fortsättningen klassificeras som klass II om mopeden är att hänföra
till den klassen enligt de nya föreskrifterna.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

3.

fyra hjul och en massa utan last på högst

350 kilogram samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tänd-
system, denna har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter,
b. om det drivs av någon annan typ av motor som
bygger på inre förbränning, denna har en nettoeffekt
på högst 4 kilowatt, eller
c. om det drivs av en elektrisk motor, denna har en
kontinuerlig märkeffekt av högst 4 kilowatt.
Vid beräkningen av en fyrhjulig mopeds massa skall i
fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Mopeder delas in i klass I och klass II.

Moped klass I

En moped som inte hör till klass II.

Moped klass II

En moped som är konstruerad för en hastighet av
högst 25 kilometer i timmen och som har en motor
vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilowatt.

Motorcykel

1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt
placerade hjul som är konstruerat för en hastighet
som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det
drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvo-
lym som överstiger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa
utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilo-
gram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och
vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger
15 kilowatt, dock inte moped.
Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i
fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.

Beteckning

Betydelse

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.