SFS 2006:240 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2006:240 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
060240.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 30 mars 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner skall ha följande lydelse.

2 §

2

1 Prop. 2005/06:65, bet. 2005/06:SkU15, rskr. 2005/06:167.

2 Senaste lydelse 2003:219. �ndringarna innebär bl.a. att beteckningarna Jordbruks-
traktor och Trafiktraktor tagits bort.

Beteckning

Betydelse

Bruttovikt på fordon

Den sammanlagda statiska vikt som samtliga
hjul, band eller medar på ett fordon vid ett
visst tillfälle för över till vägbanan.

Buss

En bil som är inrättad huvudsakligen för per-
sonbefordran och är försedd med fler än åtta
sittplatser utöver förarplatsen. Bussar delas in
i lätta och tunga bussar.

Bärighetsklass

Indelning av vägar efter tillåtet axel-, boggi-
och trippelaxeltryck samt tillåten bruttovikt.
Bärighetsklasserna är bärighetsklass 1 (BK1),
bärighetsklass 2 (BK2) och bärighetsklass 3
(BK3).

Cykel

1. Ett fordon som är avsett att drivas med
tramp- eller vevanordning och inte är ett lek-
fordon.
2. En eldriven rullstol som förs av den åkande
och är konstruerad för en hastighet av högst 15
kilometer i timmen.
3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vev-
anordning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp- eller
vevanordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter
över 25 kilometer i timmen, och
c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250
watt.

SFS 2006:240

Utkom från trycket
den 20 april 2006

background image

2

SFS 2006:240

Dolly

En släpkärra som är avsedd att vara styraxel
för en påhängsvagn och som är utrustad med
en kopplingsanordning (vändskiva) för en på-
hängsvagn.

Efterfordon

Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor,
ett motorredskap eller ett terrängmotorfordon
och som inte är ett släpfordon.

Fordon

En anordning på hjul, band, medar eller lik-
nande som är inrättad huvudsakligen för färd
på marken och inte löper på skenor. Fordon
delas in i motordrivna fordon, släpfordon, ef-
terfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och
övriga fordon.

Hästfordon

Ett fordon som är förspänt med dragare.

Lastbil

1. En bil som är inrättad huvudsakligen för
godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse som en
personbil eller en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

Lekfordon

Ett fordon som skall anses som leksak enligt
lagen (1992:1327) om leksakers säkerhet.

Lätt buss

En buss med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Motorredskap klass II

Ett motorredskap som är konstruerat för en
hastighet av högst 30 kilometer i timmen.

Personbil

En bil som är försedd med högst åtta sittplat-
ser utöver förarplatsen och
1. är inrättad huvudsakligen för personbeford-
ran eller
2. är permanent försedd med ett karosseri som
är inrättat som bostadsutrymme och utrustat
med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras
av sittplatser som kan omvandlas till sovplat-
ser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och
lagring och
d. bord.
Personbilar delas in i klass I och klass II.

Personbil klass I

En personbil som inte tillhör klass II.

Beteckning

Betydelse

background image

3

SFS 2006:240

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2006.
2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil

eller lastbil gäller fortfarande.

Personbil klass II

En personbil som är permanent försedd med
ett karosseri som är inrättat som bostadsut-
rymme och utrustat med åtminstone
a. fast monterade sittplatser,
b. fast monterade sovplatser som kan utgöras
av sittplatser som kan omvandlas till sovplat-
ser,
c. fast monterad utrustning för matlagning och
lagring och
d. bord.

Påhängsvagn

En släpvagn som är inrättad för att genom tapp
med vändskiva eller liknande anordning för-
enas med en bil, en traktor eller ett motorred-
skap och som är så utförd att chassiet eller ka-
rosseriet vilar direkt på det dragande fordonet.

Totalvikt för en motor-
cykel, ett terrängfordon
utom en tung terrängvagn,
ett släpfordon eller en sid-
vagn

Summan av fordonets tjänstevikt och den be-
räknade vikten av det största antal personer
och den största mängd gods som fordonet är
inrättat för. I totalvikten för en motorcykel in-
går inte sidvagnens totalvikt.

Traktor

Ett motordrivet fordon med minst två hjulax-
lar som är inrättat huvudsakligen för att dra ett
annat fordon eller ett arbetsredskap och som är
konstruerat för en hastighet av högst 40 kilo-
meter i timmen och endast med svårighet kan
ändras till högre hastighet. En traktor får vara
utrustad för transport av gods och för befor-
dran av passagerare.

Traktor klass I

En traktor som enligt vägtrafikskattelagen
(2006:227) hör till skatteklass I.

Traktor klass II

En traktor som enligt vägtrafikskattelagen
(2006:227) hör till skatteklass II.

Traktortåg

En traktor med ett eller flera tillkopplade släp-
fordon.

Trippelaxeltryck

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i
en trippelaxel för över till vägbanan.

Tung buss

En buss med en totalvikt över 3,5 ton.

Tung lastbil

En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.

Beteckning

Betydelse

background image

4

SFS 2006:240

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.