SFS 2001:559 Lag om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2001:559 Lag om vägtrafikdefinitioner
010559.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 14 juni 2001.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs följande.

1 §

De beteckningar som finns i 2 § med den betydelse som där anges är

avsedda att användas i andra författningar i den utsträckning som föreskrivs
i dessa.

Det som i denna lag eller i någon författning som avses i första stycket

sägs i fråga om ett visst slag av fordon tillämpas även på chassiet till ett så-
dant fordon. Detta gäller dock inte i fall då något annat särskilt föreskrivs.

2 §

1

Prop. 2000/01:95, bet. 2000/01:TU15, rskr. 2000/01:252.

Beteckning

Betydelse

Axeltryck

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen på en
hjulaxel för över till vägbanan.

Bil

Ett motorfordon som är försett med tre eller flera hjul
eller medar eller med band och som inte är att anse
som en motorcykel eller en moped. Bilar delas in i
personbilar, lastbilar och bussar.

Boggi

Två hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
som är mindre än 2 meter.

Boggitryck

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en boggi
för över till vägbanan.

Bruttovikt på for-
don

Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul,
band eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för
över till vägbanan.

Buss

En bil som är inrättad för transport av fler än åtta per-
soner utöver föraren, även om bilen dessutom är in-
rättad för något annat ändamål.

SFS 2001:559

Utkom från trycket
den 3 juli 2001

background image

2

SFS 2001:559

Cykel

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller
vevanordning och inte är ett lekfordon.
2. En eldriven rullstol som förs av den åkande och är
konstruerad för en hastighet av högst 15 kilometer i
timmen.
3. Ett eldrivet fordon med en tramp- eller vevanord-
ning om elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevan-
ordningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25
kilometer i timmen, och
c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.

Cykelkärra

Ett fordon som är avsett att dras av en moped klass II
eller en cykel och inte är en sidvagn. En tillkopplad
cykelkärra anses inte som ett särskilt fordon.

Dolly

En släpkärra som är avsedd att vara styraxel för en
påhängsvagn och som är utrustad med en kopplings-
anordning (vändskiva) för en påhängsvagn.

Efterfordon

Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett
motorredskap eller ett terrängmotorfordon och som
inte är ett släpfordon eller ett terrängsläp.

Fordon

En anordning på hjul, band, medar eller liknande
som är inrättad för färd på marken och inte löper på
skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släp-
fordon, terrängsläp, efterfordon, sidvagnar, cyklar,
hästfordon och övriga fordon.

Fordonståg

Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade
fordon.

Hästfordon

Ett fordon som är förspänt med dragare.

Jordbrukstraktor

En traktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327)
hör till klass II.

Lastbil

En bil som inte är att anse som en personbil eller en
buss. Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

Lekfordon

Ett fordon som är avsett uteslutande för lek.

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Beteckning

Betydelse

background image

3

SFS 2001:559

Lätt motorcykel

1. En motorcykel som drivs av förbränningsmotor
med en slagvolym om högst 125 kubikcentimeter
och en nettoeffekt av högst 11 kilowatt.
2. En motorcykel med annan motor än förbrännings-
motor som har en nettoeffekt av högst 11 kilowatt.

Lätt släpfordon

1. Ett släpfordon med en totalvikt av högst 750 kilo-
gram.
2. Ett släpfordon med en totalvikt över 750 kilogram
under förutsättning att denna inte överstiger dragfor-
donets tjänstevikt och att dragfordonets och släpfor-
donets sammanlagda totalvikt inte överstiger 3,5 ton.

Lätt terrängvagn

En terrängvagn vars tjänstevikt är högst 2 ton.

Maximilast för ett
motorfordon, en
traktor, ett motor-
redskap, ett ter-
rängfordon, ett
släpfordon eller en
sidvagn

Skillnaden mellan fordonets totalvikt och tjänstevikt.

Moped

Ett motorfordon som är konstruerat för en hastighet
av högst 45 kilometer i timmen och som har
1. två eller tre hjul samt, om det drivs av en förbrän-
ningsmotor, denna har en slagvolym av högst 50 ku-
bikcentimeter, eller
2. fyra hjul och en massa utan last som understiger
350 kilogram samt
a. om det drivs av en förbränningsmotor med tänd-
system, denna har en slagvolym av högst 50 kubik-
centimeter, eller
b. om det är försett med någon annan typ av motor,
denna har en maximal nettoeffekt av högst 4 kilo-
watt.
Vid beräkningen av en mopeds massa skall i fråga
om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Mopeder delas in i klass I och klass II.

Moped klass I

En moped som inte hör till klass II.

Moped klass II

En moped med pedaler som är konstruerad för en
hastighet av högst 25 kilometer i timmen och som
har en motor vars nettoeffekt inte överstiger 1 kilo-
watt.

Beteckning

Betydelse

background image

4

SFS 2001:559

Motorcykel

1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt
placerade hjul som är konstruerat för en hastighet
som överstiger 45 kilometer i timmen eller, om det
drivs av en förbränningsmotor, denna har en slagvo-
lym som överstiger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa
utan last som är högst 400 kilogram eller 550 kilo-
gram om fordonet är inrättat för godsbefordran, och
vars maximala nettomotoreffekt inte överstiger 15
kilowatt, dock inte moped.
Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i
fråga om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas
in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.

Motordrivet fordon

Ett fordon som för framdrivande är försett med mo-
tor, dock inte ett flygplan eller en sådan eldriven rull-
stol eller sådant eldrivet fordon med en tramp- eller
vevanordning som är att anse som cykel. Motor-
drivna fordon delas in i motorfordon, traktorer, mo-
torredskap och terrängmotorfordon.

Motorfordon

Ett motordrivet fordon som inte är ett terrängmotor-
fordon och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt användas till
person- eller godsbefordran, eller
2. för något annat ändamål än som anges under 1, om
fordonet inte är att anse som en traktor eller ett mo-
torredskap.
Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mope-
der.

Motorredskap

Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen
som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar
av gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.

Motorredskap
klass I

Ett motorredskap som är konstruerat för en högsta
hastighet som överstiger 30 kilometer i timmen.

Motorredskap
klass II

Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet
av högst 30 kilometer i timmen.

Personbil

En bil som är inrättad huvudsakligen för befordran
av personer, dock högst föraren och åtta passagerare.

Beteckning

Betydelse

background image

5

SFS 2001:559

Påhängsvagn

En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med
vändskiva eller liknande anordning förenas med en
bil, en traktor eller ett motorredskap och som är så
utförd att chassiet eller karosseriet vilar direkt på det
dragande fordonet.

Sidvagn

Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av
en tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad
sidvagn anses dock inte som ett särskilt fordon.

Släpfordon

Ett fordon som är inrättat för koppling till en bil, en
motorcykel, en moped klass I, en traktor eller ett mo-
torredskap och är avsett för person- eller godsbefor-
dran eller för att bära en anordning för att driva dessa
fordon. Släpfordon delas in i släpvagnar och släpslä-
dar samt lätta släpfordon och tunga släpfordon.

Släpkärra

En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt
vertikala last som förs över till dragfordonet inte
överskrider 10 procent av släpvagnens totalvikt eller
1 ton.

Släpsläde

Ett släpfordon på medar.

Släpvagn

Ett släpfordon på hjul eller band.

Släpvagnsvikt

Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt
och last.

Terrängfordon

Ett terrängmotorfordon eller ett terrängsläp.

Terrängmotor-
fordon

Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen
för att självständigt användas till person- eller gods-
befordran i terräng. Terrängmotorfordon delas in i
terrängvagnar och terrängskotrar.

Terrängskoter

Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst
400 kilogram.

Terrängsläp

Ett fordon som är inrättat för att dras av ett terräng-
motorfordon och inte är något släpfordon.

Terrängvagn

Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400
kilogram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga
terrängvagnar.

Tjänstevikt för en
bil, en traktor eller
ett motorredskap

Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör
till fordonet, verktyg och reservhjul som hör till for-
donet, bränsle, smörjolja och vatten, samt föraren.

Beteckning

Betydelse

background image

6

SFS 2001:559

Tjänstevikt för en
motorcykel eller en
moped

Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
driftfärdigt skick utan sidvagn, med verktyg som hör
till fordonet, bränsle, smörjolja och vatten.

Tjänstevikt för ett
släpfordon, ett ter-
rängsläp eller en
sidvagn

Vikten av fordonet i normalt, fullt driftfärdigt skick
med det tyngsta karosseri som hör till fordonet.

Tjänstevikt för ett
terrängmotorfordon

Den sammanlagda vikten av fordonet i normalt, fullt
driftfärdigt skick med det tyngsta karosseri som hör
till fordonet, verktyg som hör till fordonet, samt
bränsle, smörjolja och vatten. För en tung terräng-
vagn räknas även vikten av föraren och reservhjul
med.

Totalvikt för en bil,
en traktor, ett mo-
torredskap eller en
tung terrängvagn

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
vikten av det största antal personer utom föraren och
den största mängd gods som fordonet är inrättat för.

Totalvikt för en
motorcykel, ett ter-
rängfordon utom en
tung terrängvagn,
ett släpfordon eller
en sidvagn

Summan av fordonets tjänstevikt och den beräknade
vikten av det största antal personer och den största
mängd gods som fordonet är inrättat för. I totalvikten
för en motorcykel ingår inte sidvagnens totalvikt.

Trafiktraktor

En traktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327)
hör till klass I.

Traktor

Ett motordrivet fordon med minst två hjulaxlar som
är inrättat huvudsakligen för att dra ett annat fordon
eller ett arbetsredskap och som är konstruerat för en
hastighet av högst 40 kilometer i timmen och endast
med svårighet kan ändras till högre hastighet. En
traktor får vara utrustad för transport av gods och för
befordran av passagerare.

Traktortåg

En traktor med ett eller flera tillkopplade släpfordon.

Trippelaxel

Tre hjulaxlar på ett fordon med ett inbördes avstånd
mellan den första och den tredje axeln som är mindre
än 5 meter.

Trippelaxeltryck

Den sammanlagda statiska vikt som hjulen i en trip-
pelaxel för över till vägbanan.

Tung lastbil

En lastbil med en totalvikt över 3,5 ton.

Beteckning

Betydelse

background image

7

SFS 2001:559

3 §

Om det inte med ledning av 2 § kan bestämmas till vilket slag av for-

don som ett visst fordon eller en viss fordonstyp skall höra, beslutar den
myndighet som regeringen bestämmer i frågan.

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får före-

skriva eller i enskilda fall medge undantag från denna lag.

1. Denna lag träder i kraft den 1 oktober 2001.
2. För en moped som tagits upp i typintyg enligt 63 § fordonskungörelsen

(1972:595) i dess lydelse före den 1 november 1998 eller godkänts vid mo-
pedbesiktning enligt 48�54 §§ fordonskungörelsen i dess lydelse före den
1 november 1998 och därefter inte ändrats på sådant sätt som anges i 50 §
nämnda kungörelse, gäller vad som sägs om mopeder klass II.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

BJ�RN ROSENGREN
(Näringsdepartementet)

Tung motorcykel

En motorcykel vars motor har en slagvolym som
överstiger 125 kubikcentimeter eller en nettoeffekt
som överstiger 11 kilowatt.

Tung terrängvagn

En terrängvagn med en tjänstevikt över 2 ton.

Tungt släpfordon

Ett annat släpfordon än ett lätt släpfordon.

Beteckning

Betydelse

background image

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2001

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.