SFS 2002:583 Rättelseblad. Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2002:583 Rättelseblad. Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
020583r.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 6 juni 2002.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om väg-

trafikdefinitioner skall ha följande lydelse.

2 §

2

Beteckning

Betydelse

Bruttovikt på
fordon

Den sammanlagda statiska vikt som samtliga hjul, band
eller medar på ett fordon vid ett visst tillfälle för över till
vägbanan.

Buss

En bil som är inrättad huvudsakligen för personbeford-
ran och är försedd med fler än åtta sittplatser utöver fö-
rarplatsen.

Cykel

1. Ett fordon som är avsett att drivas med tramp- eller
vevanordning och inte är lekfordon.
2. En eldriven rullstol som förs av den åkande och är
konstruerad för en hastighet av högst 15 kilometer i tim-
men.
3. Ett eldrivet fordon med tramp- eller vevanordning om
elmotorn
a. endast förstärker kraften från tramp- eller vevanord-
ningen,
b. inte ger något krafttillskott vid hastigheter över 25
kilometer i timmen, och
c. har en nettoeffekt som inte överstiger 250 watt.

SFS 2002:583

Utkom från trycket
den 19 juni 2002

Obs!

Detta rättelseblad ersätter tidigare utgivna SFS 2002:583. Rättelserna avser

paragrafnumret i ingressen och transumeringstecknet på s. 4.

1

Prop. 2001/02:130, bet. 2001/02:TU13, rskr. 2001/02:280.

2

�ndringen innebär bl.a. att ⬝Terrängfordon⬝ tagits bort ur förteckningen.

background image

2

SFS 2002:583

Beteckning

Betydelse

Efterfordon

Ett fordon som är kopplat till en bil, en traktor, ett motor-
redskap eller ett terrängmotorfordon och som inte är ett
släpfordon eller ett terrängsläp.

Fordon

En anordning på hjul, band, medar eller liknande som är
inrättad huvudsakligen för färd på marken och inte löper
på skenor. Fordon delas in i motordrivna fordon, släpfor-
don, efterfordon, sidvagnar, cyklar, hästfordon och öv-
riga fordon.

Fordonståg

Ett motordrivet fordon med ett eller flera tillkopplade
fordon.

Jordbrukstraktor

En traktor som enligt fordonsskattelagen (1988:327) hör
till klass II.

Lastbil

1. En bil som är inrättad huvudsakligen för godsbefor-
dran.
2. En annan bil som inte är att anse som en personbil el-
ler en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga lastbilar.

Lekfordon

Ett fordon som skall anses som leksak enligt lagen
(1992:1327) om leksakers säkerhet.

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst 3,5 ton.

Motorcykel

1. Ett motorfordon på två hjul eller tre symmetriskt pla-
cerade hjul som är konstruerat för en hastighet som över-
stiger 45 kilometer i timmen eller, om det drivs av en
förbränningsmotor, denna har en slagvolym som över-
stiger 50 kubikcentimeter.
2. Ett motorfordon på fyra hjul och med en massa utan
last som är högst 400 kilogram eller 550 kilogram om
fordonet är inrättat för godsbefordran, och vars maxi-
mala nettomotoreffekt inte överstiger 15 kilowatt, dock
inte moped.
Vid beräkningen av en motorcykels massa skall i fråga
om ett eldrivet fordon batterierna inte räknas in.
Motorcyklar delas in i lätta och tunga motorcyklar.

Motordrivet
fordon

Ett fordon som för framdrivande är försett med motor,
dock inte en sådan eldriven rullstol eller sådant eldrivet
fordon med en tramp- eller vevanordning som är att anse
som cykel. Motordrivna fordon delas in i motorfordon,
traktorer, motorredskap och terrängmotorfordon.

background image

3

SFS 2002:583

Beteckning

Betydelse

Motorfordon

Ett motordrivet fordon som är avsett att användas huvud-
sakligen på väg, oavsett om det är färdigbyggt eller inte,
och som är inrättat
1. huvudsakligen för att självständigt användas till per-
son- eller godsbefordran, eller
2. för något annat ändamål än som avses under 1, om
fordonet inte är att anse som en traktor eller ett motor-
redskap.
Motorfordon delas in i bilar, motorcyklar och mopeder.

Motorredskap

Ett motordrivet fordon som är inrättat huvudsakligen
som ett arbetsredskap eller för kortare förflyttningar av
gods. Motorredskap delas in i klass I och klass II.

Motorredskap
klass II

Ett motorredskap som är konstruerat för en hastighet av
högst 30 kilometer i timmen.

Personbil

En bil som är inrättad huvudsakligen för personbeford-
ran och är försedd med högst åtta sittplatser utöver förar-
platsen.

Påhängsvagn

En släpvagn som är inrättad för att genom tapp med
vändskiva eller liknande anordning förenas med en bil,
en traktor eller ett motorredskap och som är så utförd att
chassiet eller karosseriet vilar direkt på det dragande for-
donet.

Sidvagn

Ett fordon som är inrättat för att kopplas vid sidan av en
tvåhjulig motorcykel eller en cykel. En tillkopplad sid-
vagn anses dock inte som ett särskilt fordon.

Släpfordon

Ett fordon som är inrättat för koppling till ett annat mo-
tordrivet fordon än en moped klass II och är avsett för
person- eller godsbefordran eller för att bära en anord-
ning för att driva dessa fordon. Släpfordon delas in i
släpvagnar, släpslädar och terrängsläp samt i lätta släp-
fordon och tunga släpfordon.

Släpkärra

En släpvagn med oledad dragstång där den statiskt verti-
kala last som förs över till dragfordonet inte överskrider
10 procent av släpvagnens totalvikt eller 1 ton.

Släpsläde

Ett släpfordon på medar som är inrättat för att dras av ett
motorfordon, en traktor eller ett motorredskap.

Släpvagn

Ett släpfordon på hjul eller band som är inrättat för att
dras av ett motorfordon, en traktor eller ett motorred-
skap.

Släpvagnsvikt

Den sammanlagda vikten av en släpvagns egenvikt och
last.

background image

4

SFS 2002:583

Fakta Info Direkt, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2002

1. Denna lag träder i kraft den 1 maj 2003.
2. En klassificering enligt äldre bestämmelser av ett fordon som personbil,

buss eller lastbil gäller fortfarande.

På regeringens vägnar

BJ�RN ROSENGREN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Beteckning

Betydelse

Terrängmotor-
fordon

Ett motordrivet fordon som inte är ett motorfordon och
som är inrättat huvudsakligen för att självständigt använ-
das till person- eller godsbefordran i terräng. Terräng-
motorfordon delas in i terrängvagnar och terrängskotrar.

Terrängskoter

Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt av högst 400
kilogram.

Terrängsläp

Ett släpfordon som är inrättat för att dras av ett terräng-
motorfordon.

Terrängvagn

Ett terrängmotorfordon med en tjänstevikt över 400 kilo-
gram. Terrängvagnar delas in i lätta och tunga terräng-
vagnar.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.