SFS 2011:585 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2011:585 Lag om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
110585.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2001:559) om
vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 26 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner ska ha följande lydelse.

2 §

2

Denna lag träder i kraft den 20 juli 2011.

På regeringens vägnar

PETER NORMAN

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:65, bet. 2010/11:CU8, rskr. 2010/11:245.

2 Senaste lydelse 2010:757.

Beteckning

Betydelse

Lastbil

1. En bil som är inrättad huvudsakli-
gen för godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse
som en personbil eller en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga
lastbilar.

Lekfordon

Ett fordon som ska anses som leksak
enligt lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet.

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst
3,5 ton.

SFS 2011:585

Utkom från trycket
den 10 juni 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.