SFS 2011:913 Lag om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2001:559) om vägtrafikdefinitioner / SFS 2011:913 Lag om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen (2001:559) om vägtrafikdefinitioner
110913.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2011:585) om ändring i lagen
(2001:559) om vägtrafikdefinitioner;

utfärdad den 22 juni 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2001:559) om vägtrafik-

definitioner i stället för dess lydelse enligt lagen (2011:585) om ändring i
nämnda lag ska ha följande lydelse.

2 §

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Bet. 2010/11:CU25, rskr. 2010/11:298.

Beteckning

Betydelse

Lastbil

1. En bil som är inrättad huvudsak-
ligen för godsbefordran.
2. En annan bil som inte är att anse
som en personbil eller en buss.
Lastbilar delas in i lätta och tunga
lastbilar.

Lekfordon

Ett fordon som ska anses som leksak
enligt lagen (2011:579) om leksakers
säkerhet.

Lätt buss

En buss med en totalvikt av högst 3,5
ton.

Lätt lastbil

En lastbil med en totalvikt av högst
3,5 ton.

SFS 2011:913

Utkom från trycket
den 5 juli 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.