SFS 2015:440 Lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg / SFS 2015:440 Lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg
150440.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:367) om lastning och
lossning av bulkfartyg;

utfärdad den 25 juni 2015.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 17 § lagen (2003:367) om lastning

och lossning av bulkfartyg ska ha följande lydelse.

17 §

Den myndighet som med stöd av 13 § andra stycket har förbjudit ett

fartyg att avgå ska genast anmäla beslutet till Polismyndigheten, Tullverket,
Sjöfartsverket, Kustbevakningen och den berörda hamnen. Om det behövs
ska Polismyndigheten och Kustbevakningen vidta åtgärder för att förhindra
att förbudet överträds. Så länge förbudet gäller ska Tullverket och Sjöfarts-
verket ställa in de förrättningar för fartygets resa som ankommer på dem.

Denna lag träder i kraft den 1 augusti 2015.

På regeringens vägnar

ANNA JOHANSSON

Per Håvik
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2014/15:94, bet. 2014/15:JuU25, rskr. 2014/15:260.

SFS 2015:440

Utkom från trycket
den 7 juli 2015

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2015

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.