SFS 2003:367 Lag om lastning och lossning av bulkfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg / SFS 2003:367 Lag om lastning och lossning av bulkfartyg
030367.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om lastning och lossning av bulkfartyg;

utfärdad den 5 juni 2003.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs

2

följande.

Lagens tillämpningsområde

1 §

Denna lag gäller

1. alla bulkfartyg, oavsett i vilken stat de är registrerade, som anlöper en

terminal för att lasta eller lossa fasta bulklaster, och

2. alla terminaler som anlöps av sådana bulkfartyg.
Lagen skall dock inte tillämpas
1. på terminaler som endast i undantagsfall används för lastning och loss-

ning av fasta bulklaster, eller

2. när lastning och lossning sker endast med bulkfartygets egen utrust-

ning.

Definitioner

2 §

I lagen används beteckningar med följande betydelse.

Beteckning

Betydelse

1

Prop. 2002/03:109, bet. 2002/03:TU5, rskr. 2002/03:191.

2

Jfr Europaparlamentets och rådets direktiv 2001/96/EG av den 4 december 2001 om

fastställande av harmoniserade krav och förfaranden för säker lastning och lossning av
bulkfartyg (EGT L 13, 16.1.2002, s. 9, Celex 32001L0096), senast ändrat genom
Europaparlamentets och rådets direktiv 2002/84/EG (EGT L 324, 29.11.2002, s. 53,
Celex 32002L0084).

1974 års SOLAS-konvention

Den internationella konventionen om
säkerheten för människoliv till sjöss
samt därtill hörande protokoll och
ändringar.

BLU-koden

Koden för säker lastning och lossning
av bulkfartyg såsom den återges i bi-
lagan till IMO:s resolution A.862(20).

SFS 2003:367

Utkom från trycket
den 17 juni 2003

background image

2

SFS 2003:367

Bulkfartyg

� Ett fartyg som är byggt med enkelt
däck, toppvingar och hoppertankar i
lastrummen, och som huvudsakligen
är avsett att frakta fasta bulklaster, el-
ler

� ett malmfartyg, dvs. ett havsgående
fartyg med enkelt däck med två längs-
gående skott och dubbel botten i hela
lastlådan, och som är avsett att frakta
malm endast i de mellersta lastrum-
men, eller

� ett kombinationsfartyg enligt defini-
tionen i regel II-2/3.27 i 1974 års
SOLAS-konvention.

IMO

Förenta Nationernas Internationella
Sjöfartsorganisation

Fast bulklast

Fast bulklast enligt definitionen i re-
gel XII/1.4 i 1974 års SOLAS-kon-
vention, med undantag av spannmål
enligt definitionen i regel VI/8.2 i
1974 års SOLAS-konvention.

Terminal

Varje fast, flytande eller rörlig an-
läggning som är utrustad och används
för att lasta eller lossa fasta bulklaster
i eller ur bulkfartyg.

Terminaloperatör

�garen av en terminal eller den fy-
siska eller juridiska person till vilken
ägaren har överlämnat ansvaret för
den lastning och lossning av ett en-
skilt bulkfartyg som utförs vid termi-
nalen.

Terminalrepresentant

Den person som utsetts av terminal-
operatören att ha det övergripande an-
svaret för och rätten att vid terminalen
kontrollera lastningen eller lossningen
av ett enskilt bulkfartyg.

background image

3

SFS 2003:367

3 §

Vad som sägs i denna lag om redare skall även gälla den som i reda-

rens ställe utövar ett avgörande inflytande över fartygets drift.

På samma sätt skall det som sägs om befälhavare även gälla den som av

befälhavaren har utsetts att ansvara för lastning eller lossning.

Erkänd organisation

En organisation som erkänts i enlighet
med artikel 4 i rådets direktiv 94/57/
EG om gemensamma regler och stan-
darder för organisationer som utför
inspektioner och utövar tillsyn av far-
tyg och för sjöfartsadministrationer-
nas verksamhet i förbindelse därmed

3

,

senast ändrat genom Europaparla-
mentets och rådets direktiv 2002/84/
EG

4

.

Flaggstatens administration

De behöriga myndigheterna i den stat
vars flagg bulkfartyget har rätt att
föra.

Behörig myndighet

En nationell, regional eller lokal myn-
dighet i en medlemsstat som enligt
den nationella lagstiftningen har befo-
genhet att tillämpa och verkställa kra-
ven i Europaparlamentets och rådets
direktiv 2001/96/EG om fastställande
av harmoniserade krav och förfaran-
den för säker lastning och lossning av
bulkfartyg

5

, senast ändrat genom Eu-

ropaparlamentets och rådets direktiv
2002/84/EG

6

.

Lastinformation

De upplysningar om lasten som krävs
enligt regel VI/2 i 1974 års SOLAS-
konvention.

Lastnings- eller lossningsplan

Den plan som avses i regel VI/7.3 i
1974 års SOLAS-konvention och som
har den form som anges i bihang 2 till
BLU-koden.

Bulkdensitetsdeklaration

De upplysningar om lastens bulkden-
sitet som skall lämnas enligt regel
XII/10 i 1974 års SOLAS-konvention.

3

EGT L 319, 12.12.1994, s. 20 (Celex 31994L0057).

4

EGT L 324, 29.11.2002, s. 53 (Celex 32002L0084).

5

EGT L 013, 16.1.2002, s. 9 (Celex 32001L0096).

6

EGT L 324, 29.11.2002, s. 53 (Celex 32002L0084).

background image

4

SFS 2003:367

Bemyndiganden

4 §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om

1. vilka krav som bulkfartygen skall uppfylla för att anses lämpliga för

lastning och lossning av fasta bulklaster, och

2. vilka krav som en terminal skall uppfylla.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får även med-

dela närmare föreskrifter om

1. sådana informationsbroschyrer och kvalitetssäkringssystem som avses i

6 § 4 respektive 5,

2. befälhavares skyldigheter i samband med lasthantering,
3. terminalrepresentantens skyldigheter,
4. förfarandet inför och i samband med lastning och lossning av bulkfar-

tyg, och

5. sådana lastnings- och lossningsplaner som avses i 9 §.

5 §

Regeringen bestämmer den myndighet som skall utöva tillsyn över ef-

terlevnaden av bestämmelserna i denna lag och bestämmelser som har med-
delats med stöd av lagen.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer meddelar fö-

reskrifter om tillsynen och om avgifter till staten för denna.

Terminaloperatörens ansvar

6 §

Terminaloperatören skall

1. förvissa sig om att ett bulkfartyg kan lastas eller lossas på ett säkert sätt

genom att kontrollera att fartyget uppfyller de krav som har föreskrivits med
stöd av 4 § första stycket 1,

2. kontrollera att en terminal uppfyller kraven i de bestämmelser som har

meddelats med stöd av 4 § första stycket 2,

3. ansvara för att en eller flera terminalrepresentanter utses,
4. ansvara för att informationsbroschyrer utarbetas och tillhandahålls be-

fälhavaren på bulkfartyg som anlöper terminalen för att lasta eller lossa fasta
bulklaster, och

5. ansvara för att ett kvalitetssäkringssystem utvecklas, genomförs och

upprätthålls.

Befälhavarens ansvar

7 §

Befälhavaren skall

1. ansvara för att lastning och lossning av bulkfartyget sker på ett säkert

sätt,

2. i god tid före fartygets ankomst informera terminalen i enlighet med de

bestämmelser som meddelats med stöd av 4 § andra stycket 4,

3. innan lastning sker kontrollera att han eller hon har fått nödvändig last-

information och, om så krävs, en bulkdensitetsdeklaration för fast bulklast,
och

4. i övrigt fullgöra de skyldigheter som följer av denna lag eller av be-

stämmelser som har meddelats med stöd av 4 § andra stycket 2.

background image

5

SFS 2003:367

Terminalrepresentantens ansvar

8 §

Terminalrepresentanten skall

1. utan dröjsmål till befälhavaren och till den myndighet som regeringen

utser med stöd av 5 § anmäla sådana uppenbara brister ombord på ett bulk-
fartyg och andra sådana omständigheter som kan äventyra säkerheten vid
lastning eller lossning av fasta bulklaster, och

2. i övrigt fullgöra de skyldigheter som terminalrepresentanten har enligt

denna lag eller enligt bestämmelser som har meddelats med stöd av 4 §
andra stycket 3.

Förfarandet i samband med lastning och lossning

9 §

Innan fasta bulklaster lastas eller lossas skall befälhavaren och termi-

nalrepresentanten komma överens om en lastnings- eller lossningsplan.

10 §

Med förbehåll för befälhavarens rättigheter och skyldigheter enligt

regel VI/7.7 i 1974 års SOLAS-konvention skall den myndighet som rege-
ringen utser med stöd av 5 § stoppa lastning och lossning av fasta bulklaster
om det finns klara indikationer på att lastningen eller lossningen medför sä-
kerhetsrisker för fartyget eller besättningen. Myndigheten skall även ingripa
om befälhavaren och terminalrepresentanten inte är överens om hur last-
ningen eller lossningen skall ske och ett ingripande krävs för att upprätthålla
säkerheten eller skydda den marina miljön.

Skador i samband med lastning eller lossning

11 §

Om fartyget eller dess utrustning skadas i samband med lastning eller

lossning skall terminalrepresentanten rapportera detta till befälhavaren.

12 §

En skada som uppstår i samband med lastning eller lossning skall re-

pareras om det är nödvändigt för att fartygets eller besättningens säkerhet
skall upprätthållas.

13 §

Om en skada på fartyget eller dess utrustning är sådan att fartygets

sjövärdighet försämras och försämringen inte är obetydlig, skall terminalre-
presentanten lämna information om skadan till den myndighet som rege-
ringen har utsett med stöd av 5 § samt till flaggstatens administration eller
till en erkänd organisation som staten företräds av. Myndigheten skall däref-
ter, med beaktande av eventuella synpunkter från fartygets befälhavare samt
den administration eller organisation som nyss sagts, avgöra om fartyget
måste repareras innan det får avgå.

Om myndigheten anser att en omedelbar reparation är nödvändig skall

myndigheten förbjuda fartyget att avgå från terminalen. Ett sådant beslut
skall innehålla uppgifter om de åtgärder som skall vidtas innan fartyget får
avgå och när åtgärderna senast skall vidtas.

14 §

Ett beslut enligt 13 § andra stycket får förenas med vite. Ett förbud

som förenas med vite får riktas till fartygets befälhavare, redare eller ägare.

4

SFS 2003:351�375

background image

6

SFS 2003:367

15 §

Ett beslut enligt 13 § andra stycket skall gälla till dess att nödvändig

reparation har utförts och godkänts av den myndighet som har fattat beslutet
och fartygets befälhavare samt betalning har erlagts eller säkerhet ställts för
de kostnader för tillsynsförrättningen som enligt denna lag eller enligt före-
skrifter som har meddelats med stöd av lagen skall betalas av redaren eller
fartygsägaren.

16 §

Om någon inte inom den förelagda tiden vidtar en åtgärd som åligger

honom eller henne enligt beslut som har meddelats med stöd av 13 § andra
stycket, eller om han eller hon inte kan underrättas om beslutet utan sådant
dröjsmål som äventyrar syftet med beslutet, får den myndighet som har fat-
tat beslutet låta verkställa åtgärden på bekostnad av redaren eller fartygets
ägare. Detsamma gäller även i andra fall när ett beslut har meddelats om att
omedelbar åtgärd krävs men det inte kan förväntas att åtgärden kommer att
vidtas av den som beslutet riktar sig till.

17 §

Den myndighet som med stöd av 13 § andra stycket har förbjudit ett

fartyg att avgå skall genast anmäla beslutet till polis-, tull- och lotsmyndig-
heterna, Kustbevakningen samt den berörda hamnen. Polismyndigheten och
Kustbevakningen skall, om det behövs, vidta åtgärder för att förhindra att
förbudet överträds. Tull- och lotsmyndigheterna skall, så länge förbudet gäl-
ler, inställa de förrättningar för fartygets resa som ankommer på dem.

18 §

Ett beslut enligt 13 § andra stycket gäller omedelbart om inte annat

beslutas.

Beslutet får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol. Prövningstill-

stånd krävs vid överklagande till kammarrätt.

Ansvar

19 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den terminaloperatör som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör

sina skyldigheter enligt 6 §,

2. den befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte fullgör sina

skyldigheter enligt 7 §, och

3. den terminalrepresentant som uppsåtligen eller av oaktsamhet inte full-

gör sina skyldigheter enligt 8 §.

20 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot ett förbud som har meddelats med stöd av 13 §
andra stycket.

21 §

�verträds ett förbud som har meddelats med stöd av 13 § andra

stycket döms fartygets redare eller ägare som om han eller hon själv hade
begått gärningen, om han eller hon underlåtit att göra vad som skäligen kun-
nat fordras för att förhindra det inträffade.

22 §

Om ett förbud enligt 13 § andra stycket har förenats med vite, skall

den som bryter mot förbudet inte dömas till ansvar.

background image

7

SFS 2003:367

Denna lag träder i kraft den 1 mars 2004.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

Ulrica Messing
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2003

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.