SFS 2011:550 Lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg / SFS 2011:550 Lag om ändring i lagen (2003:367) om lastning och lossning av bulkfartyg
110550.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2003:367) om lastning och
lossning av bulkfartyg;

utfärdad den 23 maj 2011.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2 § lagen (2003:367) om lastning

och lossning av bulkfartyg ska ha följande lydelse.

2 §

I lagen används beteckningar med följande betydelse.

Denna lag träder i kraft den 17 juni 2011.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2010/11:116, bet. 2010/11:TU23, rskr. 2010/11:259.

2 EUT L 131, 28.5.2009, s. 11 (Celex 32009R0391).

Beteckning

Betydelse

Terminalrepresentant

Den person som utsetts av terminal-
operatören att ha det övergripande
ansvaret för och rätten att vid termi-
nalen kontrollera lastningen eller loss-
ningen av ett enskilt bulkfartyg.

Erkänd organisation

En organisation som erkänts i enlighet
med Europaparlamentets och rådets
förordning (EG) nr 391/2009 av den
23 april 2009 om gemensamma regler
och standarder för organisationer som
utför inspektioner och utövar tillsyn
av fartyg

2.

Flaggstatens administration

De behöriga myndigheterna i den stat
vars flagg bulkfartyget har rätt att
föra.

SFS 2011:550

Utkom från trycket
den 31 maj 2011

background image

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2011

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.