SFS 2014:737 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

140737.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 2, 8, 9 och 10 §§ lagen (2004:1100)

om luftfartsskydd ska ha följande lydelse.

2 §

2

Sådan säkerhetskontroll av personer, medförda föremål och fordon,

som görs på flygplats, och som följer av förordning (EG) nr 300/2008, av be-
slut enligt 9 § eller som anges i 3 och 4 §§ ska utföras av en polisman eller av
annan särskilt utsedd person som förordnats av Polismyndigheten.

Kontroll enligt första stycket som utförs av en särskilt utsedd person ska ut-

föras under en polismans ledning.

Första stycket gäller inte för företag som efter godkännande av behörig

myndighet får svara för säkerhetskontrollen av den egna personalen.

8 §

Flygplatshavaren har ansvaret, inklusive det ekonomiska ansvaret, för

att det finns tillräcklig personal, lokaler och utrustning för luftfartsskyddet på
den egna flygplatsen, såvida inte annat följer av särskilt meddelade bestäm-
melser om luftfartsskydd. De kostnader Polismyndigheten har för en polis-
mans ledning av kontrollerna enligt 2 § liksom för övrigt arbete som myndig-
heten själv utför på en flygplats ska betalas av myndigheten.

9 §

3

Polismyndigheten får, efter att ha hört Transportstyrelsen, besluta om

strängare åtgärder än vad som följer av förordning (EG) nr 300/2008. Ett
sådant beslut får tidsbegränsas. Det får också begränsas till en viss flygplats
eller viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om åtgärderna ska dessa
anges i beslutet.

I brådskande fall får Polismyndigheten besluta om strängare åtgärder utan

att ha hört Transportstyrelsen. Ett sådant beslut ska dock snarast omprövas av
Polismyndigheten efter att Transportstyrelsen har hörts.

10 §

4 Beslut om strängare åtgärder som rör de verksamhetsutövare som om-

fattas av det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart enligt förord-
ning (EG) nr 300/2008 fattas av Transportstyrelsen efter det att myndigheten
har hört Polismyndigheten.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:99.

3 Senaste lydelse 2010:99. Ändringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

4 Senaste lydelse 2010:99.

SFS 2014:737

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:737

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMSÄTER-SVÄRD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.