SFS 2006:741 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:1100) om luftfartsskydd / SFS 2006:741 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd
060741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2004:1100) om luft-

fartsskydd skall ha följande lydelse.

7 § När kommissionen genomför sådan inspektion som avses i artikel 7 i
förordning (EG) nr 2320/2002 skall berörda organ och personer underkasta
sig sådan inspektion. Om så behövs får de som bemyndigats att utföra in-
spektionen begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att kunna
genomföra de åtgärder som följer av den artikeln.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-
ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhys-
ning. Kronofogdemyndigheten får dock låta bli att underrätta den hos vilken
inspektionen skall genomföras innan verkställighet sker.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:741

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik