SFS 2006:741 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

060741.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd;

utfärdad den 8 juni 2006.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 7 § lagen (2004:1100) om luft-

fartsskydd skall ha följande lydelse.

7 § När kommissionen genomför sådan inspektion som avses i artikel 7 i
förordning (EG) nr 2320/2002 skall berörda organ och personer underkasta
sig sådan inspektion. Om så behövs får de som bemyndigats att utföra in-
spektionen begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att kunna
genomföra de åtgärder som följer av den artikeln.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om verk-
ställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller avhys-
ning. Kronofogdemyndigheten får dock låta bli att underrätta den hos vilken
inspektionen skall genomföras innan verkställighet sker.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2005/06:200, bet. 2005/06:SkU35, rskr. 2005/06:356.

SFS 2006:741

Utkom från trycket
den 19 juni 2006

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2006

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.