SFS 2010:99 Lag om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd

100099.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1100) om luftfartsskydd;

utfärdad den 25 februari 2010.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 1, 2, 3, 7, 9, 10 och 11 §§ lagen

(2004:1100) om luftfartsskydd ska ha följande lydelse.

1 §

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europa-

parlamentets och rådets förordning (EG) nr 300/2008 av den 11 mars 2008
om gemensamma skyddsregler för den civila luftfarten och om upphävande
av förordning (EG) nr 2320/2002

2.

2 §

Sådan säkerhetskontroll av personer, medförda föremål och fordon,

som sker på flygplats, och som följer av förordning (EG) nr 300/2008, av
beslut enligt 9 § eller som anges i 3 och 4 §§ ska utföras av polis eller av an-
nan särskilt utsedd person som förordnats av polismyndighet.

Kontroll enligt första stycket som utförs av särskilt utsedd person ska ut-

föras under polismans ledning.

Första stycket gäller inte för företag som efter godkännande av behörig

myndighet får svara för säkerhetskontrollen av den egna personalen.

3 §

För att förebygga brott som utgör fara för säkerheten vid luftfart får, ut-

över vad som följer av förordning (EG) nr 300/2008, den som uppehåller sig
inom flygplatsens område kroppsvisiteras. För samma ändamål får väskor,
fordon eller andra slutna förvaringsställen inom flygplatsens område under-
sökas.

Den som vägrar att låta sig eller sin egendom undersökas får avvisas eller

avlägsnas från flygplatsområdet.

7 §

3

När kommissionen genomför sådan inspektion som avses i artikel 15 i

förordning (EG) nr 300/2008 ska berörda organ och personer underkasta sig
sådan inspektion. Om så behövs får de som bemyndigats att utföra inspektio-
nen begära handräckning av Kronofogdemyndigheten för att kunna genom-
föra de åtgärder som följer av den artikeln.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Krono-

fogdemyndigheten. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken om
verkställighet av förpliktelser som inte avser betalningsskyldighet eller

1 Prop. 2009/10:72, bet. 2009/10:TU10, rskr. 2009/10:187.

2 EUT L 97, 9.4.2008, s. 72 (Celex 32008R0300).

3 Senaste lydelse 2006:741.

SFS 2010:99

Utkom från trycket
den 9 mars 2010

background image

2

SFS 2010:99

Thomson Reuters Professional AB, tel. 08-587 671 00

Edita Västra Aros, Västerås 2010

avhysning. Kronofogdemyndigheten får dock låta bli att underrätta den hos
vilken inspektionen ska genomföras innan verkställighet sker.

9 §

4

Rikspolisstyrelsen får, efter att ha hört Transportstyrelsen, besluta om

strängare åtgärder än vad som följer av förordning (EG) nr 300/2008. Ett så-
dant beslut får tidsbegränsas. Det får också begränsas till en viss flygplats el-
ler viss trafik. Behövs särskilda föreskrifter i fråga om åtgärderna ska dessa
anges i beslutet.

I brådskande fall får Rikspolisstyrelsen besluta om strängare åtgärder utan

att ha hört Transportstyrelsen. Ett sådant beslut ska dock snarast omprövas
av Rikspolisstyrelsen efter att Transportstyrelsen har hörts.

I brådskande fall får också en polismyndighet besluta om strängare åtgär-

der för flygplatser inom det egna polisdistriktet. Ett sådan beslut ska genast
underställas Rikspolisstyrelsen, som, efter att ha hört Transportstyrelsen,
utan dröjsmål prövar om beslutet ska bestå.

10 §

5

Beslut om strängare åtgärder som rör de verksamhetsutövare som

omfattas av det nationella säkerhetsprogrammet för civil luftfart enligt för-
ordning (EG) nr 300/2008 fattas av Transportstyrelsen efter att Rikspolis-
styrelsen har hörts.

11 §

Flygplatshavarnas kostnader för säkerhetskontroll av passagerare och

deras bagage ska täckas av en avgift. Denna avgift ska tas ut i ett avgiftsut-
jämningssystem som omfattar alla flygplatser som är säkerhetsgodkända i
enlighet med förordning (EG) nr 300/2008. Avgiften ska tas ut för varje av-
resande passagerare och ska vara lika för alla flygplatser i landet som ingår i
avgiftsutjämningssystemet. Avgiften ska tas ut av de flygföretag som trans-
porterar passagerarna.

För en ankommande passagerare som redan blivit föremål för säkerhets-

kontroll som uppfyller kraven i förordning (EG) nr 300/2008 och som fort-
sätter sin resa utan att bli kontrollerad på nytt ska någon avgift enligt denna
paragraf inte betalas.

Denna lag träder i kraft den 29 april 2010.

På regeringens vägnar

ÅSA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

4 Senaste lydelse 2008:1382.

5 Senaste lydelse 2008:1382.

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.