SFS 2008:386 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:1167) om vägtransportledare / SFS 2008:386 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
080386.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1167) om
vägtransportledare;

utfärdad den 29 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:1167) om väg-

transportledare

dels

att 2 § ska upphöra att gälla,

dels

att rubriken närmast före 2 § ska utgå,

dels

att 1 och 4 §§ samt rubriken närmast före 1 § ska ha följande lydelse,

dels

att det i lagen ska införas en ny paragraf, 2 §, av följande lydelse.

Allmänna bestämmelser

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om förordnande som vägtransport-

ledare och om rätt för en vägtransportledare att ge anvisningar för trafiken.

2 §

Denna lag tillämpas i fråga om vägtransporter som ska utföras med es-

kort enligt

1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen

(1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter
och kommunikationer, eller

2. beslut i enskilda fall om att fordon eller fordonståg får föras trots så-

dana föreskrifter om fordons och fordonstågs längd, bredd eller vikt som har
meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen med bemyndigande att
meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

4 §

En vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg i

samband med vägtransporter som ska utföras med eskort.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.

På regeringens vägnar

ESKIL ERLANDSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:137, bet. 2007/08:TU16, rskr. 2007/08:216.

SFS 2008:386

Utkom från trycket
den 11 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.