SFS 2014:738 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:1167) om vägtransportledare / SFS 2014:738 Lag om ändring i lagen (2004:1167) om vägtransportledare
140738.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:1167) om
vägtransportledare;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6�8, 11�13 och 15 §§ lagen

(2004:1167) om vägtransportledare ska ha följande lydelse.

6 §

Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Polismyndigheten.

Förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år.

7 §

En vägtransportledare lyder under Polismyndigheten och är skyldig att

lyda de anvisningar som en polisman meddelar.

8 §

En vägtransportledare ska inför varje eskortuppdrag lämna information

om transporten till Polismyndigheten.

Vägtransportledaren ska även i övrigt underrätta Polismyndigheten om för-

hållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till
myndighetens kännedom.

11 §

Polismyndigheten ska återkalla ett förordnande, om vägtransport-

ledaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 § första stycket 2. Detsamma
gäller om det annars finns någon särskild anledning att återkalla förordnandet.

12 §

Polismyndigheten ska besluta att stänga av en vägtransportledare från

vidare tjänstgöring om det på sannolika skäl kan antas att förordnandet kom-
mer att återkallas. Ett sådant beslut gäller till dess återkallelsefrågan har prö-
vats slutligt.

�ven i annat fall får Polismyndigheten besluta att stänga av en väg-

transportledare för ett visst eskortuppdrag, om han eller hon åsidosätter sina
skyldigheter i fråga om uppdraget.

13 §

Vid omedelbar fara för trafiksäkerheten eller risk för att det uppstår

någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om att stänga av en väg-
transportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman. Ett
sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Om avstäng-
ningen inte redan har upphört, ska Polismyndigheten omedelbart pröva om
den ska bestå.

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

SFS 2014:738

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

2

SFS 2014:738

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

15 § Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte överklagas.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.