Lag (2004:1167) om vägtransportledare

Utfärdad:
Ikraftträdandedatum:
Källa: Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.
SFS nr: 2004:1167
Departement: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Ändring införd: t.o.m. SFS 2014:738
Länk: Länk till register

SFS nr:

2004:1167
Departement/myndighet: Landsbygds- och infrastrukturdepartementet RSIB TM
Utfärdad: 2004-12-02
Ändrad: t.o.m. SFS

2014:738
Ändringsregister: SFSR (Regeringskansliet)
Källa: Fulltext (Regeringskansliet)


Allmänna bestämmelser

1 §   Denna lag innehåller bestämmelser om förordnande som vägtransportledare och om rätt för en vägtransportledare att ge anvisningar för trafiken. Lag (2008:386).

2 §   Denna lag tillämpas i fråga om vägtransporter som ska utföras med eskort enligt
   1. föreskrifter som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer, eller
   2. beslut i enskilda fall om att fordon eller fordonståg får föras trots sådana föreskrifter om fordons och fordonstågs längd, bredd eller vikt som har meddelats med stöd av 1 § första stycket 8 lagen med bemyndigande att meddela föreskrifter om trafik, transporter och kommunikationer.
Lag (2008:386).

3 §   Med eskort avses i denna lag medverkan av en person som har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg.

Anvisningar för trafiken

4 §   En vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg i samband med vägtransporter som ska utföras med eskort. Lag (2008:386).

Förordnande som vägtransportledare

5 §   Ett förordnande som vägtransportledare får meddelas den som
   1. har genomgått särskild utbildning,
   2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för uppdraget, och
   3. innehar körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort som gäller i Sverige.

Den som är anställd som polisman får inte förordnas som vägtransportledare.

6 §   Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Polismyndigheten.

Förordnandet ska gälla för viss tid, dock längst fem år.
Lag (2014:738).

Allmänna skyldigheter för vägtransportledare

7 §   En vägtransportledare lyder under Polismyndigheten och är skyldig att lyda de anvisningar som en polisman meddelar.
Lag (2014:738).

8 §   En vägtransportledare ska inför varje eskortuppdrag lämna information om transporten till Polismyndigheten.

Vägtransportledaren ska även i övrigt underrätta Polismyndigheten om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör komma till myndighetens kännedom.
Lag (2014:738).

9 §   En vägtransportledare skall innan transporten påbörjas kontrollera att den får ske med stöd av ett sådant undantag som sägs i 2 §.

10 §   En vägtransportledare skall sträva efter att ge sådana anvisningar för trafiken att transporten kan utföras utan att annan trafik störs.

Återkallelse av förordnande m.m.

11 §   Polismyndigheten ska återkalla ett förordnande, om vägtransportledaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 § första stycket 2. Detsamma gäller om det annars finns någon särskild anledning att återkalla förordnandet. Lag (2014:738).

12 §   Polismyndigheten ska besluta att stänga av en vägtransportledare från vidare tjänstgöring om det på sannolika skäl kan antas att förordnandet kommer att återkallas. Ett sådant beslut gäller till dess återkallelsefrågan har prövats slutligt.

Även i annat fall får Polismyndigheten besluta att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag, om han eller hon åsidosätter sina skyldigheter i fråga om uppdraget. Lag (2014:738).

13 §   Vid omedelbar fara för trafiksäkerheten eller risk för att det uppstår någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om att stänga av en vägtransportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman. Ett sådant beslut ska skyndsamt anmälas till Polismyndigheten. Om avstängningen inte redan har upphört, ska Polismyndigheten omedelbart pröva om den ska bestå. Lag (2014:738).

14 §   En vägtransportledare får inte utöva verksamhet enligt 4 § under tid som hans eller hennes körkort är ogiltigt. Detsamma gäller om ogiltigheten är begränsad och omfattar behörigheten C.

Överklagande

15 §   Polismyndighetens beslut enligt denna lag får överklagas till allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte överklagas. Lag (2014:738).

Verkställighet

16 §   Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat anges i beslutet.

Bemyndiganden

17 §   Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om
   1. utbildning och avgifter för utbildningen,
   2. avgifter för ärendehandläggning,
   3. vägtransportledarens klädsel och utrustning, samt
   4. utmärkning av fordon som används av vägtransportledare för eskort. Lag (2010:1569).
Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.