SFS 2004:1167 Lag om vägtransportledare

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:1167) om vägtransportledare / SFS 2004:1167 Lag om vägtransportledare
041167.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om vägtransportledare;

utfärdad den 2 december 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Allmän bestämmelse

1 § Denna lag innehåller bestämmelser om förordnande som vägtransport-
ledare och om rätt för en vägtransportledare att ge anvisningar för trafiken i
samband med långa, breda och tunga vägtransporter som enligt särskilda
villkor skall utföras med eskort.

Definitioner

2 § Med långa, breda och tunga vägtransporter avses i denna lag transpor-
ter som sker med stöd av undantag i enskilda fall från sådana föreskrifter om
fordons och fordonstågs längd, bredd eller vikt som har meddelats med stöd
av 1 § första stycket 8 lagen (1975:88) med bemyndigande att meddela före-
skrifter om trafik, transporter och kommunikationer.

3 § Med eskort avses i denna lag medverkan av en person som har rätt att
ge anvisningar för trafiken på väg.

Anvisningar för trafiken

4 § En vägtransportledare har rätt att ge anvisningar för trafiken på väg i
samband med långa, breda och tunga vägtransporter som enligt särskilda
villkor skall utföras med eskort.

Förordnande som vägtransportledare

5 § Ett förordnande som vägtransportledare får meddelas den som

1. har genomgått särskild utbildning,
2. med hänsyn till laglydnad och övriga omständigheter är lämplig för

uppdraget, och

3. innehar körkort med behörigheten C eller likvärdigt utländskt körkort

som gäller i Sverige.

1 Prop. 2003/04:160, bet. 2004/05:TU2, rskr. 2004/05:63.

SFS 2004:1167

Utkom från trycket
den 15 december 2004

background image

2

SFS 2004:1167

Den som är anställd som polisman får inte förordnas som vägtransport-

ledare.

6 § Ett förordnande som vägtransportledare meddelas av Rikspolisstyrel-
sen.

Förordnandet skall gälla för viss tid, dock längst fem år.

Allmänna skyldigheter för vägtransportledare

7 § En vägtransportledare lyder under polismyndigheten i det polisdistrikt
där han eller hon befinner sig under eskortuppdraget och är skyldig att lyda
de anvisningar som en polisman meddelar.

8 § En vägtransportledare skall inför varje eskortuppdrag lämna informa-
tion om transporten till de berörda polismyndigheterna.

Vägtransportledaren skall även i övrigt underrätta berörda polismyndig-

heter om förhållanden som rör hans eller hennes verksamhet och som bör
komma till myndighetens kännedom.

9 § En vägtransportledare skall innan transporten påbörjas kontrollera att
den får ske med stöd av ett sådant undantag som sägs i 2 §.

10 § En vägtransportledare skall sträva efter att ge sådana anvisningar för
trafiken att transporten kan utföras utan att annan trafik störs.

�&terkallelse av förordnande m.m.

11 § Rikspolisstyrelsen skall återkalla ett förordnande, om vägtransport-
ledaren inte längre uppfyller kravet enligt 5 § första stycket 2. Detsamma
gäller om det annars finns någon särskild anledning att återkalla förordnan-
det.

12 § Rikspolisstyrelsen skall besluta att stänga av en vägtransportledare
från vidare tjänstgöring om det på sannolika skäl kan antas att förordnandet
kommer att återkallas. Ett sådant beslut gäller till dess återkallelsefrågan har
prövats slutligt.

�ven i annat fall får Rikspolisstyrelsen besluta att stänga av en vägtran-

sportledare för ett visst eskortuppdrag, om denne åsidosätter sina skyldighe-
ter i fråga om uppdraget.

13 § Vid omedelbar fara för trafiksäkerheten eller risk för att det uppstår
någon annan avsevärd olägenhet, får ett beslut om att stänga av en vägtran-
sportledare för ett visst eskortuppdrag meddelas av en polisman. Ett sådant
beslut skall skyndsamt anmälas till Rikspolisstyrelsen. Om avstängningen
inte redan har upphört, skall styrelsen omedelbart pröva om den skall bestå.

14 § En vägtransportledare får inte utöva verksamhet enligt 4 § under tid
som hans eller hennes körkort är ogiltigt. Detsamma gäller om ogiltigheten
är begränsad och omfattar behörigheten C.

background image

3

SFS 2004:1167

�verklagande

15 § Rikspolisstyrelsens beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
En polismans beslut om avstängning enligt 13 § får inte överklagas.

Verkställighet

16 § Ett beslut enligt denna lag gäller omedelbart, om inte något annat
anges i beslutet.

Bemyndiganden

17 § Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-
dela föreskrifter om

1. utbildning och avgifter för utbildningen,
2. avgifter för ansökan om förordnande,
3. vägtransportledarens klädsel och utrustning, samt
4. utmärkning av fordon som används av vägtransportledare för eskort.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.