SFS 2013:294 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:487) om sjöfartsskydd / SFS 2013:294 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
130294.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 16 maj 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2004:487) om sjöfarts-

skydd ska införas två nya paragrafer, 21 a och 21 b §§, samt närmast före
21 a § en ny rubrik av följande lydelse.

Erkännande av organisation och överlåtelse av tillsynsuppgifter

21 a §

Transportstyrelsen får erkänna en organisation som uppfyller de

krav som anges i bestämmelsen i punkt 4.5 i bilaga 3 till förordning (EG) nr
725/2004 som en erkänd sjöfartsskyddsorganisation.

Transportstyrelsen får överlåta åt en erkänd sjöfartsskyddsorganisation

som uppfyller de ytterligare krav som följer av föreskrifter som har meddelats
med stöd av 21 b § att

1. granska och godkänna skyddsplaner för fartyg enligt bestämmelsen i

punkt 9.2 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004, eller

2. utöva tillsyn enligt bestämmelserna i punkt 19.1�19.3 i bilaga 2 till för-

ordning (EG) nr 725/2004.

Ett beslut om överlåtelse får förenas med ytterligare villkor för utförande

av uppgifterna.

21 b §

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får med-

dela föreskrifter om de ytterligare krav som en erkänd sjöfartsskyddsorgani-
sation ska uppfylla för att få utföra uppgifter enligt 21 a §.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2013.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2012/13:110, bet. 2012/13:TU12, rskr. 2012/13:205.

SFS 2013:294

Utkom från trycket
den 28 maj 2013

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.