SFS 2008:1379 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:487) om sjöfartsskydd / SFS 2008:1379 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
081379.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 11 december 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs i fråga om lagen (2004:487) om sjö-

fartsskydd

2

dels

att i 3, 4, 11, 21 och 29 §§ ordet ⬝Sjöfartsverket⬝ ska bytas ut mot

⬝Transportstyrelsen⬝,

dels

att i 29 § ordet ⬝verket⬝ ska bytas ut mot ⬝styrelsen⬝.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2009. Vid tillämpningen av 7 a §

förvaltningsprocesslagen (1971:291) ska Transportstyrelsen vara den enskil-
des motpart.

På regeringens vägnar

�&SA TORSTENSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2008/09:31, bet. 2008/09:TU3, rskr. 2008/09:94.

2

Senaste lydelse av

21 § 2005:854
29 § 2005:854.

SFS 2008:1379

Utkom från trycket
den 23 december 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.