SFS 2004:487 Lag om sjöfartsskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:487) om sjöfartsskydd / SFS 2004:487 Lag om sjöfartsskydd
040487.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om sjöfartsskydd;

utfärdad den 3 juni 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller kompletterande bestämmelser till Europaparla-

mentets och rådets förordning nr 725/2004 av den 31 mars 2004 om för-
bättrat sjöfartsskydd på fartyg och i hamnanläggningar

2 (förordning (EG)

nr 725/2004).

2 §

Begrepp i denna lag skall ha samma innebörd som i förordning (EG)

nr 725/2004.

Beslut om skyddsnivå och ytterligare åtgärder

3 §

Rikspolisstyrelsen fattar, efter att ha hört Sjöfartsverket och Kustbe-

vakningen, beslut enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning
(EG) nr 725/2004 om vilken skyddsnivå som skall råda för ett fartyg eller en
hamnanläggning. Om något beslut inte fattas råder den lägsta skyddsnivån.

I brådskande fall får Rikspolisstyrelsen fatta beslut enligt första stycket

om förändring av skyddsnivån utan att ha hört Sjöfartsverket och Kustbe-
vakningen. Ett sådant beslut skall dock snarast omprövas av Rikspolisstyrel-
sen efter att Sjöfartsverket och Kustbevakningen har hörts.

I brådskande fall får också en polismyndighet fatta beslut om vilken

skyddsnivå som skall råda för ett fartyg eller en hamnanläggning inom det
egna polisdistriktet. Ett sådant beslut skall genast underställas Rikspolissty-
relsen som, efter att ha hört Sjöfartsverket och Kustbevakningen, utan dröjs-
mål prövar om beslutet skall bestå.

4 §

Beslut om att ytterligare åtgärder utöver de som anges i fartygets eller

hamnanläggningens skyddsplan skall vidtas för ett fartyg eller en hamn-
anläggning vid den högsta skyddsnivån får fattas av Rikspolisstyrelsen, Sjö-
fartsverket eller Kustbevakningen. Innan ett sådant beslut fattas skall den be-
slutande myndigheten ha hört de båda andra myndigheterna.

1 Prop. 2003/04:106, bet. 2003/04:TU13, rskr. 2003/04:260.

2 EUT L 129, 29.4.2004, s. 6 (Celex 32004R0725).

SFS 2004:487

Utkom från trycket
den 11 juni 2004

2* SFS 2004:487�513

background image

2

SFS 2004:487

Om ett fartyg trafikerar Sveriges territorialhav eller om information har

lämnats om att fartyget avser att gå in på territorialhavet, får för det fartyget
sådana beslut som anges i första stycket fattas av Sjöfartsverket när de två
lägre skyddsnivåerna råder.

Avgifter

5 §

Statens kostnader för sjöfartsskyddet skall täckas av avgifter. Dessa

avgifter skall tas ut för de fartyg och hamnanläggningar som är föremål för
tillsynen av sjöfartsskyddet.

Tillsyn

6 §

Den som verkställer en tillsynsförrättning enligt bestämmelserna i bi-

laga 1 eller 2 till förordning (EG) nr 725/2004 eller biträder vid en sådan för-
rättning har rätt att få tillträde till ett fartyg eller en hamnanläggning och att
där göra de undersökningar som han eller hon behöver samt att där ta del av
handlingar och övrig information om fartyget eller hamnanläggningen.

7 §

Ett fartygs redare och ägare ansvarar för att fartyget undergår tillsyn

enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004.

Redaren, befälhavaren, rederiets och fartygets skyddschefer samt övrigt

befäl ombord skall lämna tillsynsmyndigheten det bistånd den behöver vid
tillsynsförrättningar och lämna de upplysningar som tillsynsmyndigheten
begär vid sådana förrättningar.

8 §

En hamnanläggnings innehavare ansvarar för att hamnanläggningen

hålls tillgänglig för tillsynsmyndigheten och att tillsynsmyndigheten på
annat sätt biträds vid tillsyn enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till för-
ordning (EG) nr 725/2004.

Hamnanläggningens innehavare och skyddschef skall lämna tillsynsmyn-

digheten det bistånd den behöver vid tillsynsförrättningar och lämna de upp-
lysningar som tillsynsmyndigheten begär vid sådana förrättningar.

9 §

Den som utövar tillsyn av hamnanläggningar enligt bestämmelserna i

bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 får förbjuda en hamnanlägg-
ningsinnehavare att låta hamnanläggningen betjäna fartyg som omfattas av
förordning (EG) nr 725/2004, om hamnanläggningen i något väsentligt av-
seende har brister i sitt sjöfartsskydd som gör att den inte uppfyller före-
skrivna krav eller kraven i anläggningens skyddsplan.

I stället för att ett förbud meddelas får hamnanläggningsinnehavaren före-

läggas att vidta åtgärder för att avhjälpa bristen.

10 §

Ett beslut om förbud eller föreläggande enligt bestämmelserna i bi-

laga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 eller enligt 9 § får förenas med vite.

11 §

Ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat som har upphört att gälla

enligt bestämmelsen i punkt 19.3.8 i bilaga

2 till förordning (EG)

nr 725/2004 skall omedelbart återlämnas till den som har utfärdat certifika-
tet.

background image

3

SFS 2004:487

Sjöfartsverket skall förklara ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat

ogiltigt om

1. förhållandena på fartyget inte längre motsvarar föreskrivna krav och

bristerna, trots föreläggande om rättelse, inte har avhjälpts, eller

2. certifikatet inte uppfyller föreskrivna krav.
Har ett internationellt sjöfartsskyddscertifikat förklarats ogiltigt enligt

andra stycket, skall certifikatet omedelbart överlämnas till Sjöfartsverket.

Skyldighet för hamnanläggningsinnehavare att biträda vid
skyddsutredning

12 §

En hamnanläggningsinnehavare skall biträda vid utförandet av en

skyddsutredning samt ta fram och lämna den information som behövs för att
utredningen skall kunna genomföras.

Undersökning av personer och förvaringsställen m.m.

Kroppsvisitation och annan undersökning

13 §

För att förebygga brott som utgör fara för säkerheten i samband med

sjöfarten, får den som uppehåller sig på ett fartyg eller i en hamnanläggning
kroppsvisiteras. För samma ändamål får väska, fordon, gods, rum och annat
slutet förvaringsställe på fartyget eller inom hamnanläggningen undersökas.

Den som vägrar att låta sig eller sin egendom undersökas, får avvisas eller

avlägsnas från fartyget eller hamnanläggningen.

14 §

Kroppsvisitation som är av mera väsentlig omfattning skall utföras i

ett avskilt utrymme. Sådan visitation skall ske i vittnes närvaro, om den som
skall undersökas begär det och det kan ske utan större omgång. Kropps-
visitation av kvinna får utföras och bevittnas endast av en annan kvinna, om
undersökningen inte sker genom metalldetektor eller liknande anordning.
Kroppsvisitation som enbart innebär att föremål som en kvinna har med sig
undersöks får dock utföras och bevittnas av en man.

15 §

Kroppsvisitation och annan undersökning skall ske i den omfattning

som anges i skyddsplanen för fartyget eller hamnanläggningen.

Rederiet och hamnanläggningsinnehavaren ansvarar för att undersök-

ningarna sker i den omfattning som följer av skyddsplanerna för fartyget
respektive hamnanläggningen. Dessa undersökningar skall bekostas av rede-
riet respektive hamnanläggningsinnehavaren.

16 §

Kroppsvisitation och annan undersökning får, med den begränsning

som följer av andra stycket, utföras av polisman, tjänsteman vid Kustbevak-
ningen eller annan särskilt utsedd person som förordnats av en polismyndig-
het. Om personer och egendom undersöks av annan sådan särskilt utsedd
person skall arbetet utföras under polismans ledning. Tullverket skall på be-
gäran bistå polismyndigheten, om det behövs för att en undersökning skall
kunna utföras. Rederiet eller hamnanläggningsinnehavaren skall biträda po-
lismyndigheten eller Kustbevakningen i det praktiska kontrollarbetet om det
behövs.

background image

4

SFS 2004:487

Kontroll av gods som står under tullövervakning enligt artikel 37 i rådets

förordning (EEG) nr 2913/92 av den 12 oktober 1992 om inrättandet av en
tullkodex för gemenskapen

3 skall ske i samråd med Tullverket.

17 §

Om det vid kroppsvisitation eller annan undersökning påträffas före-

mål som kan komma till användning vid brott som utgör allvarlig fara för sä-
kerheten i samband med sjöfart skall, om föremålet inte tas i beslag enligt
bestämmelserna i rättegångsbalken, den hos vilken föremålet påträffats upp-
manas att förvara föremålet på sådant sätt att det inte kan användas för brott.
Den som inte följer en sådan uppmaning får avvisas eller avlägsnas från far-
tyget eller hamnanläggningen.

18 §

Ett beslut enligt 13 § andra stycket eller 17 § fattas av den som enligt

16 § får utföra kroppsvisitation eller annan undersökning.

19 §

Protokoll skall föras och bevis utfärdas om gjord kroppsvisitation, om

den undersökte begär det vid förrättningen eller om föremål tas i beslag.

Ordning

20 §

Utan rederiets, befälhavarens eller hamnanläggningsinnehavarens

tillstånd får inte någon beträda en sådan del av ett fartyg respektive en hamn-
anläggning för vilken det genom stängsel eller skyltar eller på annat lik-
nande sätt klart framgår att allmänheten inte har tillträde.

Den som enligt 16 § får utföra kroppsvisitation eller annan undersökning

får från fartyget eller hamnanläggningen avvisa eller avlägsna den som

1. obehörigen uppehåller sig där,
2. stör ordningen där, eller
3. äventyrar skyddet av fartyget eller hamnanläggningen.

Bemyndiganden

21 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att beslut enligt 4 § andra

stycket får fattas även av annan myndighet än Sjöfartsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. föreskrifter om vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan skall

innehålla,

2. föreskrifter om sjöfartsskyddsdeklarationer,
3. föreskrifter om tillsyn,
4. föreskrifter om märkning av ett fartyg med IMO-identifikationsnum-

mer,

5. föreskrifter om sådana handlingar med fartygshistorik som skall finnas

ombord på ett fartyg, och

6. föreskrifter om avgifter till staten för sjöfartsskyddet.

3 EGT L 302, 19.10.1992, s. 1 (Celex 31992R2913).

background image

5

SFS 2004:487

Ansvarsbestämmelser

Straff

22 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den som uppsåtligen eller

av oaktsamhet bryter mot ett förbud eller föreläggande som har meddelats
med stöd av bestämmelserna i regel 9 i bilaga 1 till förordning (EG)
nr 725/2004 eller enligt 9 §.

Om ett förbud eller föreläggande som avses i första stycket är förenat med

vite, skall den som bryter mot det inte dömas till ansvar.

23 §

Till böter eller fängelse i högst sex månader döms

1. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter i syfte att erhålla ett be-

slut om erkänd sjöfartsskyddsorganisation enligt bestämmelsen i punkt 4.3 i
bilaga 3 till förordning (EG) nr 725/2004,

2. den som uppsåtligen lämnar oriktiga uppgifter i syfte att få en skydds-

plan godkänd, ett skyddscertifikat utfärdat eller giltighetstiden för ett certifi-
kat förlängd enligt bestämmelserna i punkterna 9.1�4, 16.1�3 och 19.1�3 i
bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004,

3. redare och befälhavare som uppsåtligen använder ett fartyg till sjöfart

utan att fartyget har ett certifikat eller en skyddsplan som det skall ha enligt
bestämmelserna i regel 9.1.1 i bilaga 1 respektive punkt 9.1 i bilaga 2 till
förordning (EG) nr 725/2004,

4. hamnanläggningsinnehavare som uppsåtligen betjänar ett sådant fartyg

som omfattas av förordning (EG) nr 725/2004 utan att ha en godkänd
skyddsplan enligt bestämmelserna i regel 10.1 i bilaga 1 och punkt 16.2 i bi-
laga 2 till förordning (EG) nr 725/2004,

5. redare och befälhavare som uppsåtligen använder ett fartyg eller dess

utrustning i strid med någon bestämmelse i fartygets skyddsplan, i ett certifi-
kat eller i regel 4.1�2 i bilaga 1 och punkt 9.4 i bilaga 2 till förordning (EG)
nr 725/2004,

6. hamnanläggningsinnehavare som uppsåtligen använder hamnanlägg-

ningen eller dess utrustning i strid med någon bestämmelse i hamnanlägg-
ningens skyddsplan eller regel 10.1 i bilaga 1 och punkt 16.3 i bilaga 2 till
förordning (EG) nr 725/2004,

7. redare och ägare som uppsåtligen underlåter att se till att fartyget un-

dergår tillsyn enligt bestämmelserna i regel 4.1�2 i bilaga 1 och punkt 19 i
bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004,

8.

hamnanläggningsinnehavare som uppsåtligen underlåter att hålla

hamnanläggningen tillgänglig för tillsynsmyndigheten eller på annat sätt bi-
träda tillsynsmyndigheten vid tillsyn enligt 8 §,

9. redare och befälhavare som uppsåtligen eller av oaktsamhet lämnar fel-

aktig eller ofullständig information inför anlöp av hamn när informationen
har begärts enligt regel 9.2 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 om
gärningen inte är ringa samt

10. redare, befälhavare och hamnanläggningsinnehavare som uppsåtligen

inte genomför en undersökning enligt bestämmelserna i 13 och 15 §§ eller
som har beslutats med stöd av 4 §.

background image

6

SFS 2004:487

24 §

Till böter döms

1. redare och hamnanläggningsinnehavare som uppsåtligen inte har utsett

någon skyddschef enligt vad som krävs i bestämmelserna i punkterna 11.1,
12.1 eller 17.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004,

2. den som uppsåtligen inte upprättar en sjöfartsskyddsdeklaration enligt

bestämmelserna i punkt 5 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004,

3. redare och befälhavare eller hamnanläggningsinnehavare som uppsåt-

ligen förvarar fartygets respektive hamnanläggningens skyddsplan i strid
med bestämmelserna i punkterna 9.7 eller 16.7 i bilaga 2 till förordning (EG)
nr 725/2004,

4. redare och befälhavare som uppsåtligen inte återlämnar eller överläm-

nar ett sjöfartsskyddscertifikat när det krävs enligt 11 §,

5. redare och befälhavare som uppsåtligen inte medför en handling som

skall finnas ombord på ett fartyg enligt bestämmelserna i regel 9.2.3 i bilaga
1, punkterna 9.1 och 10.1 i bilaga 2 till förordning (EG) nr 725/2004 eller
enligt föreskrifter meddelade med stöd av 21 § andra stycket 5,

6. befälhavare som uppsåtligen inte lämnar den information som krävs en-

ligt bestämmelsen i regel 9.2.1.6 i bilaga 1 till förordning (EG) nr 725/2004
samt

7. hamnanläggningsinnehavare som uppsåtligen inte lämnar den informa-

tion som krävs enligt bestämmelsen i punkt 14.6 i bilaga 2 till förordning
(EG) nr 725/2004.

25 §

Bestämmelser om ansvar för den som bryter mot det som sägs om

tystnadsplikt i 30 § finns i 20 kap. 3 § brottsbalken.

26 §

Till ansvar enligt denna lag skall inte dömas om gärningen är belagd

med strängare straff i brottsbalken eller sjölagen (1994:1009).

Behörig domstol

27 §

Mål om ansvar enligt denna lag handläggs av den domstol som är be-

hörig enligt bestämmelserna i 21 kap. 1 och 8 §§ sjölagen (1994:1009).

�vriga bestämmelser

Omedelbar giltighet

28 §

Ett beslut enligt förordning (EG) nr 725/2004 eller enligt denna lag

gäller omedelbart, om inte annat beslutas.

�verklagande

29 §

Beslut enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG)

nr 725/2004 rörande undantag för en hamnanläggning från att omfattas av
förordningen och rörande likvärdiga skyddsarrangemang får överklagas till
regeringen. �vriga beslut får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

background image

7

SFS 2004:487

Tystnadsplikt

30 §

Den som har tagit befattning med tillsyn enligt bestämmelserna i för-

ordning (EG) nr 725/2004 eller har utsetts till skyddschef får inte obehöri-
gen röja eller utnyttja vad han eller hon under uppdraget eller i sin tjänst har
fått veta om

1. sjöfartsskyddet ombord på fartyg eller i hamnanläggningar,
2. yrkeshemligheter eller arbetsförfaranden,
3. enskildas ekonomiska eller personliga förhållanden, eller
4. förhållanden av betydelse för rikets säkerhet.
Den som har utfört kroppsvisitation eller annan undersökning enligt

denna lag får inte obehörigen röja eller utnyttja vad han eller hon under upp-
draget eller i sin tjänst har fått veta om enskildas ekonomiska eller person-
liga förhållanden.

I det allmännas verksamhet tillämpas bestämmelserna i sekretesslagen

(1980:100) i stället för vad som sägs i första och andra styckena.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2004.

På regeringens vägnar

LARS ENGQVIST

LEIF PAGROTSKY
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.