SFS 2005:854 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:487) om sjöfartsskydd / SFS 2005:854 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
050854.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 24 november 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2004:487) om sjö-

fartsskydd

dels att 10, 21 och 29 §§ skall ha följande lydelse,
dels att det i lagen skall införas en ny paragraf, 9 a §, av följande lydelse.

9 a §

Om det finns skälig anledning att anta att ett svenskt fartyg i något

väsentligt avseende har brister i sitt sjöfartsskydd som gör att det inte upp-
fyller föreskrivna krav eller kraven i fartygets skyddsplan, får den som ut-
övar tillsyn över svenska fartyg enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till
förordning (EG) nr 725/2004 eller enligt föreskrifter som meddelats med
stöd av denna lag meddela

1. förbud mot fartygets resa,
2. förbud mot att utföra viss verksamhet eller använda viss utrustning,
3. förbud mot eller föreläggande att anlöpa eller avgå från en viss uppe-

hållsplats.

Om det inte finns tillräckliga skäl att meddela ett förbud eller föreläg-

gande enligt första stycket, får fartygets redare eller ägare föreläggas att
vidta åtgärder för att avhjälpa bristen eller uppfylla kravet inom viss tid.

10 §

Ett beslut om förbud eller föreläggande enligt bestämmelserna i bi-

laga 1 till förordning (EG) nr 725/2004 eller enligt 9 eller 9 a § får förenas
med vite.

21 §

Regeringen får meddela föreskrifter om att beslut enligt 4 § andra

stycket får fattas även av annan myndighet än Sjöfartsverket.

Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer får meddela
1. föreskrifter om vilka åtgärder en hamnanläggnings skyddsplan skall

innehålla,

2. föreskrifter om sjöfartsskyddsdeklarationer,
3. föreskrifter om tillsyn, och
4. föreskrifter om avgifter till staten för sjöfartsskyddet.

29 §

Ett beslut som meddelats inom Sjöfartsverket och som, enligt vad re-

geringen meddelar föreskrifter om, skall underställas någon inom verket, får
inte överklagas.

1 Prop. 2004/05:156, bet. 2005/06:TU2, rskr. 2005/06:7.

SFS 2005:854

Utkom från trycket
den 2 december 2005

background image

2

SFS 2005:854

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Beslut enligt bestämmelserna i bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr

725/2004 rörande undantag för en hamnanläggning från att omfattas av för-
ordningen och rörande likvärdiga skyddsarrangemang får överklagas till re-
geringen. �vriga beslut enligt denna lag eller enligt bestämmelserna i
bilaga 1 och 2 till förordning (EG) nr 725/2004 som inte skall underställas
någon får överklagas hos allmän förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2006.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Olof Hedberg
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.