SFS 2004:1071 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2004:487) om sjöfartsskydd / SFS 2004:1071 Lag om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd
041071.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2004:487) om sjöfartsskydd;

utfärdad den 18 november 2004.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att det i lagen (2004:487) om sjöfarts-

skydd skall införas en ny paragraf, 11 a §, av följande lydelse.

11 a §

När kommissionen genomför sådan inspektion som avses i artikel

9.4 i förordning (EG) nr 725/2004 skall berörda organ och personer under-
kasta sig inspektionen. Om så behövs får de personer som bemyndigats att
utföra inspektionen begära handräckning av kronofogdemyndigheten för att
kunna genomföra de åtgärder som följer av den artikeln.

Frågor om handräckning enligt denna paragraf prövas av Kronofogde-

myndigheten i Stockholm. Därvid gäller bestämmelserna i utsökningsbalken
om sådan verkställighet som avses i 16 kap. 10 § den balken. Kronofogde-
myndigheten får dock låta bli att underrätta den hos vilken inspektion skall
genomföras innan verkställighet sker.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2005.

På regeringens vägnar

ULRICA MESSING

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2003/04:167, bet. 2004/05:TU3, rskr. 2004/05:39.

SFS 2004:1071

Utkom från trycket
den 7 december 2004

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2004

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.