SFS 2008:299 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete / SFS 2008:299 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
080299.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid
visst vägtransportarbete;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 30 § lagen (2005:395) om arbetstid

vid visst vägtransportarbete ska ha följande lydelse.

30 §

2

Arbetsmiljöverkets beslut enligt denna lag får överklagas hos allmän

förvaltningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008

gäller 30 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195.

2

�ndringen innebär bl.a. att tredje stycket upphävs.

SFS 2008:299

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.