SFS 2014:739 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete / SFS 2014:739 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete
140739.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid
visst vägtransportarbete;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 23 § lagen (2005:395) om arbetstid

vid visst vägtransportarbete ska ha följande lydelse.

23 §

2

Polismyndigheten ska lämna den hjälp som behövs för att Transport-

styrelsen ska kunna utöva sin tillsyn. Begäran om sådan hjälp får dock göras
endast om

1. det på grund av särskilda omständigheter kan befaras att åtgärden inte

kan utföras utan att en polismans särskilda befogenheter enligt 10 § polis-
lagen (1984:387) behöver tillgripas, eller

2. det annars finns synnerliga skäl.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:1570.

SFS 2014:739

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.