SFS 2007:92 Lag om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete

070092.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:395) om arbetstid vid
visst vägtransportarbete;

utfärdad den 15 mars 2007.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 1, 12, 15, 17 och 18 §§ lagen

(2005:395) om arbetstid vid visst vägtransportarbete skall ha följande ly-
delse.

1 §

Denna lag skall tillämpas på arbete som utförs av mobila arbetstagare

som är anställda av företag etablerade i en medlemsstat och som deltar i väg-
transporter, vid vilka följande skall tillämpas:

– Europaparlamentets och rådets förordning (EG) nr 561/2006 av den

15 mars 2006 om harmonisering av viss sociallagstiftning på vägtransport-
området och om ändring av rådets förordningar (EEG) nr 3821/85 och (EG)
nr 2135/98 samt om upphävande av rådets förordning (EEG) nr 3820/85

2

,

eller

– Europeiska överenskommelsen om arbetsförhållanden för fordons-

besättningar vid internationella vägtransporter (AETR).

Med mobil arbetstagare avses i denna lag varje arbetstagare som ingår i

den del av personalstyrkan som förflyttar sig och som är anställd av ett före-
tag som utför person- eller varutransporter på väg för andras eller egen räk-
ning.

I fråga om förare finns bestämmelser om körtider samt om raster och vilo-

perioder i Europaparlamentets och rådets förordning (EEG) nr 561/2006 och
AETR.

I arbetstidslagen (1982:673) finns bestämmelser om arbetstid vid arbete

som inte omfattas av denna lag. Om arbetstagaren för samma arbetsgivare
både utför arbete som omfattas av denna lag och arbete som omfattas av ar-
betstidslagen, skall arbetstiden läggas samman vid tillämpning av denna lag.

12 §

En arbetstagares sammanlagda arbetstid får uppgå till högst 48 tim-

mar per vecka i genomsnitt under en beräkningsperiod om högst fyra måna-
der.

Den sammanlagda arbetstiden får dock inte under någon vecka överstiga

60 timmar, med undantag för de fall som avses i

artikel 6.1 fjärde stycket i

AETR.

1

Prop. 2006/07:42, bet. 2006/07:TU10, rskr. 2006/07:116.

2

EUT L 102, 11.4.2006, s. 1 (Celex 32006R0561).

SFS 2007:92

Utkom från trycket
den 27 mars 2007

background image

2

SFS 2007:92

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2007

Vid beräkningen av den sammanlagda arbetstiden skall till den läggas så-

dana perioder av väntan när arbetstagaren inte fritt kan disponera över sin tid
utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra arbete. Sådan tid
när arbetstagaren skulle ha arbetat men i stället varit frånvarande på grund
av semesterledighet eller sjukdom skall likställas med fullgjord arbetstid.

15 §

Om det ingår nattarbete i en 24-timmarsperiod som påbörjas efter sådan

avslutad vila som avses i artikel 8 eller 9 i

Europaparlamentets och

rådets för-

ordning (EG) nr 561/2006, artikel 8 i AETR eller 13 eller 14 § arbetstidslagen
(1982:673), får arbetstiden under den perioden inte överstiga tio timmar.

Vid tillämpningen av bestämmelserna i första stycket skall i arbetstiden

inräknas sådana perioder av väntan när arbetstagaren inte fritt kan disponera
över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att utföra ar-
bete.

Undantag från begränsningen av arbetstiden vid nattarbete i första stycket

får göras tillfälligtvis, om det föranleds av något särskilt förhållande som
inte hade kunnat förutses av arbetsgivaren.

17 §

För de lärlingar och praktikanter som är mobila arbetstagare enligt 1 §

andra stycket gäller de viloperioder som anges i artikel 8 och 9 i

Europaparla-

mentets och

rådets förordning (EG) nr 561/2006. Om bestämmelser i arbetsmil-

jölagen (1977:1160) eller arbetstidslagen (1982:673) eller föreskrifter meddelade
med stöd av någon av dessa lagar ger ett för den enskilde förmånligare skydd skall
dock dessa bestämmelser tillämpas.

18 §

Arbete får aldrig utföras längre tid än sex timmar i följd utan rast.

Rasten skall uppgå till minst 30 minuter, om arbetstiden omfattar mellan sex
och nio timmar. Om arbetstiden överstiger nio timmar, skall rasten uppgå till
minst 45 minuter. Rasten får delas upp på flera perioder om minst 15 minu-
ter vardera.

Raster under sådan körtid som avses i Europaparlamentets och rådets för-

ordning (EG) nr 561/2006 och AETR skall förläggas i enlighet med förord-
ningen eller överenskommelsen och räknas som rast även enligt denna lag.

Rast som tas under perioder av väntan, när arbetstagaren inte fritt kan dis-

ponera över sin tid utan måste befinna sig på sitt arbetsställe beredd att ut-
föra arbete, räknas även som arbetstid.

Denna lag träder i kraft den 11 april 2007.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.