SFS 2013:613 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget / SFS 2013:613 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
130613.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 19 juni 2013.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs i fråga om lagen (2005:426) om arbets-

tid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

dels att 7 och 10 §§ ska ha följande lydelse,
dels att det i lagen ska införas fyra nya paragrafer, 10 a�10 d §§, av föl-

jande lydelse.

7 §

2

Transportstyrelsen får meddela de förelägganden eller förbud som be-

hövs för att denna lag ska följas. Ett beslut om föreläggande eller förbud får
förenas med vite. Ett sådant föreläggande eller förbud får riktas även mot sta-
ten som arbetsgivare.

10 §

Om en arbetsgivare har överträtt 4 § utan att ha stöd i kollektivavtal

enligt 3 §, ska en sanktionsavgift tas ut. Avgiften ska tas ut även om över-
trädelsen inte skett uppsåtligen eller av oaktsamhet.

Avgiften utgör för varje timme otillåten arbetstid och för varje arbetstagare

som har anlitats i strid mot 4 §, en procent av det prisbasbelopp enligt 2 kap. 6
och 7 §§ socialförsäkringsbalken som gällde vid den tidpunkt då överträdel-
sen skedde.

Avgiften tillfaller staten.

10 a §

Någon sanktionsavgift ska inte tas ut för en gärning som omfattas av

ett föreläggande eller förbud enligt 7 §.

10 b §

Sanktionsavgiften ska tas ut av den fysiska eller juridiska person

som drev den verksamhet där överträdelsen skedde.

Avgiften får sättas ned helt eller delvis om överträdelsen är ringa eller ur-

säktlig eller om det annars med hänsyn till omständigheterna skulle vara
oskäligt att ta ut avgiften.

10 c §

Transportstyrelsen prövar genom avgiftsföreläggande frågor om

sanktionsavgifter.

Avgiftsföreläggande innebär att den som bedöms vara ansvarig enligt

10 b § för en överträdelse föreläggs att godkänna avgiften omedelbart eller
inom viss tid.

1 Prop. 2012/13:143, bet. 2012/13:AU:11, rskr. 2012/13:284.

2 Senaste lydelse 2010:1571.

SFS 2013:613

Utkom från trycket
den 2 juli 2013

background image

2

SFS 2013:613

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2013

När föreläggandet har godkänts, gäller det som domstols lagakraftvunna

avgörande om att avgift ska tas ut. Ett godkännande som görs efter det att den
tid som angetts i föreläggandet har gått ut är dock utan verkan. Om avgifts-
föreläggandet inte har godkänts inom utsatt tid, får Transportstyrelsen ansöka
hos den förvaltningsrätt inom vars domkrets avgiftsföreläggandet har utfär-
dats, om att avgift ska tas ut.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.

10 d §

En sanktionsavgift får tas ut bara om ansökan har delgetts den som

avgiftsföreläggandet riktas mot inom fem år från den tidpunkt då överträdel-
sen skedde.

Ett beslut om att avgift ska tas ut ska genast sändas till länsstyrelsen. Av-

giften ska betalas till länsstyrelsen inom två månader från det att beslutet vann
laga kraft. En upplysning om detta ska tas in i beslutet.

Om avgiften inte betalas inom den tid som anges i andra stycket, ska dröjs-

målsavgift tas ut enligt lagen (1997:484) om dröjsmålsavgift. Den obetalda
avgiften och dröjsmålsavgiften ska lämnas för indrivning enligt lagen
(1993:891) om indrivning av statliga fordringar m.m.

En beslutad avgift bortfaller om verkställighet inte har skett inom fem år

från det att avgörandet vann laga kraft.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2014.
2. �ldre föreskrifter gäller fortfarande för överträdelser som har skett före

ikraftträdandet.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.