SFS 2008:300 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget / SFS 2008:300 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
080300.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 22 maj 2008.

Enligt riksdagens beslut

1

föreskrivs att 8 § lagen (2005:426) om arbetstid

m.m. för flygpersonal inom civilflyget ska ha följande lydelse.

8 §

Arbetsmiljöverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos allmän förvalt-

ningsdomstol.

Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Arbetsmiljöverket kan förordna att dess beslut ska gälla omedelbart.

1. Denna lag träder i kraft den 1 juli 2008.
2. För beslut som meddelats av Arbetsmiljöverket före den 1 juli 2008

gäller 8 § i sin äldre lydelse.

På regeringens vägnar

MAUD OLOFSSON

Lennart Renbjer
(Näringsdepartementet)

1

Prop. 2007/08:62, bet. 2007/08:AU8, rskr. 2007/08:195.

SFS 2008:300

Utkom från trycket
den 3 juni 2008

background image

Thomson Förlag AB, tel. 08-587 671 00

Elanders, Vällingby 2008

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.