SFS 2014:740 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget / SFS 2014:740 Lag om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
140740.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om ändring i lagen (2005:426) om arbetstid m.m.
för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 12 juni 2014.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs att 6 § lagen (2005:426) om arbetstid

m.m. för flygpersonal inom civilflyget ska ha följande lydelse.

6 §

2

Transportstyrelsen ska se till att denna lag följs och har rätt att på be-

gäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

För att utöva tillsynen har Transportstyrelsen rätt att komma in på arbets-

ställena. Polismyndigheten ska då lämna den handräckning som behövs.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 2015.

På regeringens vägnar

CATHARINA ELMS�TER-SV�RD

Jonas Ragell
(Näringsdepartementet)

1 Prop. 2013/14:110, bet. 2013/14:JuU23, rskr. 2013/14:262.

2 Senaste lydelse 2010:1571.

SFS 2014:740

Utkom från trycket
den 27 juni 2014

background image

Norstedts Juridik AB/Fritzes

Elanders Sverige AB, 2014

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.