771160.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SFS 1977:1160 Arbetsmiljölag;

Utkom från trycket

den 11 januari 1978

utfärdad den 19 december 1977.

Enligt riksdagens beslut' föreskrives följande.

3 § Lagen g äller ej

1. skeppstjänst.
2. arbete som utföres i arbets givarens hushåll.
Bestämmelserna i 4 kap. och 5 kap. 5 S gäller ej arbete som utföres i ar-

2546

' Prop. 1976/77:149, SoU 19 77/78; 1. rskr 18.

I kap. Tillämpningsområde

1 § Denna lag gäller, med de in skränkningar som anges i 3 §, varje verk­
samhet i vilken arbets tagare utför arbete för arbetsgivares räkning.

^

Om skyldigheter i vissa avse enden för andra än arbetsgivare och arbets­

tagare finns bestämmelser i 3 kap .

2 8 Vid tillämpning av 2 kap. , 3 kap. 1 -14

17 8 andra stycket och 18 8

-

samt 7-9 kap. skall med arbetstagare likställas

1. den som genomgår utbildning, dock ej elev i lägre års kurs än årskurs

7 i grundskol an eller motsvarande,

2. den som under vård i anstalt utför anvisat arbete,

3. värnpliktig och annan som fullgör i lag föreskriven tjänstgöring eller

som deltager i frivilli g utbildning för verksamhet inom t otalförsvaret.

Elever och värdtagare som av ses i första stycket 1 och 2 skall likställ as

^

med arbe tstagare även vid tillämpning av 5 kap. 1 och 3 88.

'i

1 fall som a vses i första och andra styckena skall vad i lagen sägs om ar ­

betsgivare gälla den som driver den verksamhet i vilken arbetet utföres.

¬

background image

betstagarens hem eller annars under sådana förhållanden, att det ej kan an-

SFS 1977:1160

ses tillkomma arbetsgivaren att vaka över hur arbetet är anordnat.

4 § Utan hinder av denna lag kan regeringen eller förvaltningsmyndig­

het, som regeringen bestämmer, beträffande försvarsmakten och civilför­

svaret meddela särskilda föreskrifter i frågor som avses i lagen.

2 kap. Arbetsmiljöns beskaffenhet

1 § Arbetsmiljön skall vara tillfredsställande med hänsyn till arbetets na­

tur och den sociala och tekniska utvecklingen i samhäl let.

Arbetsförhållandena skall anpassas till mä nniskans förutsättningar i fy­

siskt och psy kiskt avseende. Det skall eftersträvas att arbetet anordnas så,
att arbetstagare själv kan påverka sin arbetssituation.

2 § Arbete skall planläggas och anordnas så, att det kan utföras i en sund
och säker miljö.

3 § Arbetslokal skall vara så utformad och inredd att den är lämplig från

arbetsmiljösynpunkt.

4 § Luft-, ljud- och ljusförhållanden och övriga arbetshygieniska förhål­

landen skall vara tillfredsställande.

Betryggande skyddsåtgärder skall vidtagas mot skada genom fall, ras,

brand, explosion, elektrisk ström eller liknande.

5 § Maskiner, redskap och andra tekniska anordningar skall vara så be­

skaffade och placerade och brukas på sådant sätt, att betryggande säkerhet

ges mot ohälsa och olycksfall.

6 § �mne som kan föranleda ohälsa eller olycksfall får användas endast

under förhållanden som g er betryggande säkerhet.

7 § K.an betrygg ande skydd mot ohälsa eller olycksfall icke nås på annat

sätt, skall personlig skyddsutrustning användas. Denna skall tillhandahål­

las genom ar betsgivarens försorg.

8 § I den uts träckning som föranledes av arbetets art och arbetstagarnas

behov skall finnas utrymmen och anordningar för personlig hygien, förtä­
ring och vila samt för första hjälp vid olycksfall eller sjukdom.

Fordon f ör personaltransport skall vara lämpat för ändamålet.

9 § Om kon struktion och utformning av byggnad är särskilt föreskrivet i
byggnadsstadgan (1959:612) och med stöd därav meddelade bestämmel­
ser.

3 kap. Allmänna skyldigheter

1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall samverka för att åstadkomma en
god arbetsmiljö.

2547

,v

¬

background image

SFS 1977:1160

2 § Arbetsgivare skall vidtaga alla åtgärder som behövs ör att förebygga

att arbetstagare utsattes för ohälsa eller olycksfall. Han skall ägna upp­

märksamhet åt att arbetet planlägges och anordnas så, att en tillfredsstäl­

lande arbetsmiljö skapas. Lokaler samt maskiner, redskap, skyddsutrust­
ning och andra tekniska anordningar skall underhållas väl.

Arbet.sgivare skall beakta den särskilda risk för ohälsa och olycksfall

som kan följa av att arbetstagare utför arbete ensam.

3 § Arbetsgivare skall se till att arbetstagare får god kännedom om de

förhållanden, under vilka arbetet bedrives, och upplyses om de risker som

kan vara förbundna med arbetet. Han skall förvissa sig om att arbetstaga­
ren harden utbildning som behövs och vet vad han har att iakttaga för att

undgå riskerna i arb etet.

Det åligger arbetsgivare att taga hänsyn till arbetstagarens särskilda för­

utsättningar för arbetet. Vid arbetets planläggning och anordnande skall
beaktas att människors förutsättningar att utföra arbetsuppgifter är olika.

4 § Arbetstagare skall m edverka till att åstadkomma en tillfredsställande
arbetsmiljö. Han skall följa givna föreskrifter samt använda de skyddsan­
ordningar och iakttaga den försiktighet i övrigt som behövs för att förebyg­
ga ohälsa och olycksfall.

Finner arbetstagare att arbete innebär omedelbar och allvarlig fara för

liv eller hälsa, skall han snar ast underrätta företrädare för arbetsgivaren el­
ler skyddsombud. För skada till följd av att arbetstagaren underlåter att ut­
föra arbetet i avvaktan på besked om det skall fortsättas är han fri från er­
sättningsskyldighet.

5 § I fr åga om arbete som arbetsgivare själv utför skall denna lag och

med stöd därav meddelade föreskrifter iakttagas i tillämpliga delar. Det­

samma gäller när två eller flera för gemensam räkning yrkesmässigt driver

verksamhet utan att ha arbetstagare anställd, dock ej om verksamheten be­

drives endast av medlemmar av samma familj.

Den som ensam eller gemensamt med familjemedlem driver yrkesmässig

verksamhet utan anställd är skyldig att följa vad i denn a lag och med stöd

därav har föreskrivits i fråga om teknisk anordning och ämne, som kan för­

anleda ohälsa eller olycksfall, samt beträffande gemensamt arbetsställe.

6 § När tva eller flera samtidigt driver verksamhet på samma arbetsstäl­
le, skall de samråda och gemensamt verka för att åstadkomma tillfredsstäl­

lande skyddsförhållanden.

7 § Den som låter utföra byggnads- eller anläggningsarbete är ansvarig
för samordning av åtgärder till skydd mot ohälsa och olycksfall på gemen­

samt arbetsställe för verksamheten. Om fast d riftsställe är gemensamt ar­

betsställe för flera verksamheter, har den som råder över arbetsstället
motsvarande ansvar. Ansvaret för samordningen kan öv erlåtas till någon

av dem som bedriver arbete på arbe tsstället.

1 f råga om annat gemensamt arbetsställe än som avses i första stycket

kan de som bedriver arbete där �verenskomma att en av dem skall ha an-

2548

svar för samordningen.

¬

background image

Den som har ansvar enligt denna paragraf skall se till att samordning

SFS 1977:1160

sker av skyddsåtgärder på arbetsstället. �vriga arbetsgivare och de som
arbetar där skall följa de anvisningar som han lämnar i detta syfte.

8 § Den som tillverkar, importerar, överlåter eller upplåter maskin, red­

skap, skyddsutrustning eller annan teknisk anordning skall se till alt ano rd­

ningen e rbjuder betryggande säkerhet mot ohäl sa och olycksfall, när den

avlämnas för att tagas i bruk eller utställes till försäljning eller i reklamsyf­

te. De anv isningar som behövs för anordningens montering, användning

och skötsel skall medfölja vid avläm nandet. Anordningen skall vara tydligt

märkt med upp gifter av betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall.

9 § Den som tillverkar, importerar eller överlåter ämne, som kan föran­

leda ohäl sa eller olycksfall, skall vidtaga de åtgärder som behövs för att

hindra eller motverka att ämnet vid av sedd användning innebär risk från

skyddssynpunkt. När ämnet avlämnas för att tagas i bruk skall de anvis­

ningar medfölja som behövs för hanteringen. �mnet eller förpackning, kärl

eller liknande, vari det förvaras, skall vara tydligt märkt med uppgifter av

betydelse för att förebygga ohälsa och olycksfall.

10 § Den som insta llerar anordning som avses i 8 § skall se till att behöv­

liga skyddsanordningar uppsättes och att i övrigt erfor derliga skyddsåtgär­

der vidtages.

11 § 17 kap. 8 och

föreskrives om s kyddsansvar i viss a fall för den

som råder ö ver arbetsställe eller upplåter lokal eller markområde för arbe­

te eller såso m personalutrymme.

12 § Om det är påkallat från skyddssynpunkt kan regeringen eller, efter
regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen föreskriva

1. att arbetsprocess, arbetsmetod eller anläggning avsedd för verksam­

het av visst slag får användas endast efter tillstånd,

2. att visst slag av anordning som avses i 8 S endast efter godkännande

får användas eller avlämnas för att tagas i b ruk,

3. att visst ämne som avses i 9 § får användas endast efter godkännande

eller att särskilt villkor skall gälla vid användningen av sådant ämne.

Som förutsättning för godkännande som avses i första stycket 2 kan fö­

reskrivas villkor. 1 anslutning till sådant godkännande kan fa stställas krav
på monterings- och bruksanvisning som skall medfölja anordning, när den

avlämnas för att tagas i br uk.

Vid meddeland e av föreskrift enligt första stycket 2 kan anges, villkor för

brukandet. Tillstånd eller godkännande som avses i första stycket kan för­

enas med villkor för brukandet.

�ven utan samband med föreskrift enligt första stycket kan i angiv en

ordning föreskrivas om kontroll, provning eller fortlöpande tillsyn vid an­

vändning av anordning, som där avses, samt om undersökning av de ar-
betshygieniska förhållandena i visst slag av verksamhet.

13 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskydds-

2549

styrelsen kan föreskriva

¬

background image

SFS 1977:1160

1. att visst slag av anordning som avses i 8§ skall ha skylt eller annan

märkning som upptager tillverkarens namn eller annan uppgift om anord­

ningen.

2. att ämne som avses i 9S eller förpackning, kärl ell er liknande, vari

ämnet förvaras, skall vid användningen ha märkning,

⬢V att förteckning skall föras över sädan anordning och sådant ämne.
1 samma ordning kan meddelas föreskrifter i fråga om installation av

visst slag av anordning som avses i 8§ .

14 § �r det av särskild betydelse från skyddssynpunkt kan regeringen el­
ler. efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen föreskriva

lörbud att använda arbetsprocess, arbetsmetod, anordning som avses i 8 {j

eller ämne som avses i 9 i ?.

15 § Innebär visst slag av ar bete risk för ohälsa eller olycksfall kan reg e­

ringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen före­

skriva om läkarundersökning av dem som sysselsättes eller skall sysselsät­

tas i arbete t. Föreskrift kan också meddelas om förbud att till arbetet anlita

den som vid läkarundersökning har företett sjuklighet eller svaghet som

gör honom särskilt mottaglig för sådan risk.

16 § Medför visst slag av arbete särskild risk för vissa grupper av arbets­
tagare kan regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetar­

skyddsstyrelsen meddela föreskrift om förbud mot att arbetet utföres av

arbetstagare, som tillhör sådan grupp, eller föreskriva att särskilt villkor
skall gälla när arbetet utföres av sådan arbetstagare.

17 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskydds-
styrelsen kan föreskriva att vid läkarundersökning som har föreskrivits

med stöd av 15 eller 16 i? skall föras register med uppgifter om de undersök­

tas namn och om undersökningsresultat.

1 samma o rdning kan meddelas föreskrifter för dem som har skyddsan­

svar enligt 2 eller 5 v t att göra anmälan eller lämna uppgifter till tillsy nsmyn­
dighet e ller att förvara handling som har betydelse från skyddssynpunkt.

18 8 Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskydds­

styrelsen kan meddela föreskrifter i fråga om skyldighet för läkare att hos

tillsynsmyndighet göra anmälan om sjukdom, som kan ha samband med

arbete, och att lämna tillsynsmyndighet upplysningar och biträde.

4 kap. Arbetstidens förläggning

I § Med rast avses i denna lag avbrott i den dagliga arbe tstiden, under

vilket arbetstagare icke är skyldig att stanna kvar på arbetsstället. Läng­

den och förläggningen av rast skall ange s på förhand så noga som omstän­

digheterna medger.

Raster skall anordnas så, att arbetstagare ej utför arbete mer än fem t im­

mar i följd. Rasternas antal, längd och förläggning skall vara tillfredsstäl­

lande med hänsyn till arb etsförhållandena.

2550

¬

background image

2 § Rast få r ulbytas mot måltidsuppehåll vid arb etsplatsen, om d etta är

SFS 1977:1160

oundgängligen påkallat med hänsyn till arbetsförhållandena eller med hän­
syn till sjuk domsfall eller annan händelse som ej har kunnat förutses. Så­
dant måltidsuppehåll inräknas i arbe tstiden.

3 § Arbete skall anordnas så, att arbetstagare kan taga de pauser som be­

hövs utöver raster.

I den utsträckning som påkallas av arbetsförhållandena skall särskilda

arbetspauser beredas arbetstagare. Sådana pausers längd o ch förläggning
skall anges på förhand så noga som omständigheterna medger.

Pauser inräknas i arbe tstiden.

4 § Kvinna som ammar sitt barn får ej vägras ledighet härför.

5 § Arbetstagare skall ha behövlig ledighet för nattvila. I ledigheten skall

ingå tiden mellan klockan 24 och klockan 5.

Avvikelse från första stycket får göras, om visst arbete med hänsyn till

sin natur, allmänhetens behov eller annan särskild omständighet måste
fortgå även nattet id eller annars bedrivas före klockan 5 eller efter klockan
24.

6 § Arbetstagare skall beredas minst trettiosex timmars sammanhängan­

de ledighet under varje period om sju dagar. Sådan veckovila skall såvitt

möjligt förlä ggas till veckoslut.

Undantag från första stycket får göras tillfälligtvis, om det föranledes av

särskilt förh ållande som ej har kunnat förutses.

7 § Avvikelse från l§ andra stycket, 5§ första stycket och 6§ första
stycket får göras med stöd av kollektivavtal som på a rbetstagarsidan har
slutits eller godkänts av organisation som är att anse som central arbetsta­
garorganisation enligt lagen (1976: 580) om medbestämmande i arbets livet.

Vidare får genom sådant kollektivavtal rast utbytas mot måltidsuppehåll
vid ar betsplatsen.

Arbetsgivare, som ä r bunden av kollektivavtal som avses i första styc­

ket, får i angivna hänsee nden tillämpa avtalet även på arbetstagare, som ej

är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisationen, under förut­

sättning att arbetstagaren sysselsattes i arbete som avses med avtalet och

ej omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

8 § Tillsynsmyndighet får medge undantag från 1 § andra stycket, 5 §

första stycket och 6§ första stycket, om särskilda skäl föreligger.

9 § Utan hinder av denna lag kan regeringen eller förvaltningsmyndig­

het, som reg eringen bestämmer, meddela särskilda föreskrifter om arbets­
tidens förläggning vid v ägtransport och luftfart.

5 kap. Minderåriga
1 § Med minderårig avses i denna lag den som icke har fyllt aderton år.

2551

¬

background image

SFS 1977:1160

2 § Minderårig får ej anlitas till arbete före det kalenderår under vilket
han fyl ler sexton år och ej heller innan han har fullgjort sin skolplikt.

Utan hinder av första stycket får minderårig anlitas till lätt arbete som

icke är ägnat att inverka menligt på hans hälsa, utveckling eller skolgåhg.

Regeringen el ler, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen

meddelar särskilda föreskrifter i fråga om sådant arbete.

3 § Arbetsgivare skall se till att minderårig arbetstagare icke anlitas till

arbete på sätt som medför risk för olycksfall eller för överansträngning el­
ler annan skadlig inverkan på den minderåriges hälsa eller utveckling.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrel­

sen kan meddela föreskrifter om villkor för eller förbud mot att minderårig
anlitas till arb ete som medför påtaglig risk f ör olycksfall eller för överan­
strängning eller annan skadlig inverkan pä minderårigs hälsa eller utveck­
ling.

4 § Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddssty­

relsen kan föreskriva att vid läka rundersökning, som har föreskrivits med
stöd av 2§ andra stycket eller 3 i? andra stycket, skall f öras register med
uppgifter om de undersöktas namn och om undersökningsresultat.

5 § Minderårig får icke anlitas till arbete mer än nio timmar av dygnet el ­
ler fyrtiofem timmar i vec kan.

Minderårig arbetstagare skall för nattvila beredas oavbruten ledighet

från arbetet under minst elva timmar varje dygn. I ledigheten skall ingå ti ­

den mellan klockan 22 och klockan 5.

Tillsynsmyndighet får medge undantag från första och andra stycket,

om s ärskilda skäl föreligger.

6 kap. Samverkan mellan arbetsgivare och arbetstagare
1 § Arbetsgivare och arbetstagare skall bedriva en på lämpligt sätt orga­

niserad skyddsverksamhet.

2 § På arbetsställe, där minst fem a rbetstagare regelbundet sysselsattes,
skall bland a rbetstagarna utses ett eller flera skyddsombud. Skyddsombud
skall utses även på annat arbetsställe, om arbetsförhållandena påkallar

det. För skyddsombud bör ersättare utses.

Skyddsombud utses av lokal arbetstagarorganisation som är eller brukar

vara bunden av kollektivavtal i förhållande till ar betsgivaren. Finns ej så­

dan organisation, utses skyddsombud av arbetstagarna.

För arbetsställe där skyddskommitté som avses i 8 § ej har tillsatts äger

yrkesinspektionen, om för hållandena påkallar det, medge at t lokal avdel­
ning av förbund eller med sådan avdelning jämförlig sammanslutning av ar­
betstagare utser skyddsombud utanför kretsen av arbetstagarna på arbets­

stället (regionalt skyddsombud).

3 § Finns vid arbe tsställe mer än ett skyddsombud, skall ett av ombuden

utses att vara huvudskyddsombud med uppgi ft att sa mordna skyddsombu-

2552

dens verksamhet.

¬

background image

4 § Skyddsombud företräder arbetstagarna i sky ddsfrågor och skall ver-

SFS 1977:1160

ka för tillfredsställande skyddsförhållanden. I detta syfte skall ombudet
inom sitt skyddsområde vaka över skyddet mot ohälsa och olycksfall. Om­
budet skall deltaga vid planering av nya eller änd rade lokaler, anordningar,

arbetsprocesser och arbetsmetoder liksom vid planering av användning av

ämnen som kan fö ranleda ohälsa eller olycksfall. Arbetsgivare skall under­

rätta skyddsombud om förändringar av betydelse för skyddsförhållandena
inom om budets område.

Skyddsombud skall söka vinna arbetstagarnas medverkan i skydds arbe­

tet.

Arbetsgivare och arbetstagare svarar gemensamt för att skyddsombud

får erforderlig utbildning.

5 § Skyddsombud, som avses i 2 § andra stycket, har rätt till den ledighet
som fordras för uppdraget. Vid såda n ledighet bib ehåller ombudet sina an­
ställningsförmåner.

6 § Skyddsombud har rätt att taga del av de handlingar och erhålla de

upplysningar i övrigt som behövs för ombudets verksamhet.

7 § Innebär visst arbete omedelbar och allvarlig fara för arbetstagares liv
eller hälsa och kan rättelse icke genast uppnås genom hänvändelse till a r­

betsgivaren, kan skyddsombud bestämma att arbetet skall avbrytas i av ­
vaktan på ställningstagande av yrkesinspektionen.

Om det är påkallat från skyddssynpunkt och rättelse icke genast kan

uppnås genom hänvändelse till a rbetsgivaren, kan s kyddsombud i avva k­

tan på yrkesinspektionens ställningstagande avbryta arbete sorri ar betsta­

gare utför ensam.

�verträdes tillsynsmyndighets förbud, som har vunnit laga kraft eller

som på grund av förordnande enligt 9 kap. 5§ skall lända till eft errättelse

omedelbart, kan skyddsombud avbryta arbete som avses med fö rbudet.

För skada till följd av åtgärd som avses i denna paragraf är skyddsom­

bud fri från ersättningsskyldighet.

8 § Vid arbetsställe, där minst femtio arbetstagare regelbundet sysselsät-

tes, skall finnas skyddskommitté, sammansatt av företrädare för arbetsgi­
varen och a rbetstagarna. Skyddskommitté skall tillsättas även vid arb ets­

ställe med mindre antal arbetstagare, om det begäres av arbetstagarna.

Företrädare förde anställda utses bland arbetstagarna av lokal arbetsta­

garorganisation som är eller bimkar vara bunden av kollektivavtal i förhål­
lande till arbetsgivaren. Finns ej sådan organisation utses företrädare av
arbetstagarna.

9 § Skyddskommitté skall planera och övervaka skyddsarbetet på ar­

betsstället. Den skall noga följa utvecklingen i frågor som rör skyddet mot

ohälsa och olycksfall samt verka för tillfredsställande skyddsförhållanden.
1 skyddskommitté skall behandlas frågor om företagshälsovård, frågor om

planering av nya eller ändrade lokaler, anordningar, arbetsprocesser och

arbetsmetoder liksom av användning av ämnen som kan för anleda ohälsa
eller olycksfall samt frågor om upplysning och utbildning rörande arbets-

2553

miljön.

¬

background image

SFS 1977:1160

10 § Skyddsombud får icke hindras atl fullgöra sina uppgifter.

Skyddsombud får ej med anledning av sitt uppdrag ges försämrade ar­

betsförhållanden eller anställningsvillkor. När uppdraget upphör skall ar­

betstagaren vara tillförsäkrad arbetsförhållanden och anställningsvillkor,
vilka överensstämmer med eller är likvärdiga med dem som skulle ha rått

om han e j hade haft uppdraget,

11 § Bryter arbetsgivare eller arbetstagare mot 10 §, skall han ersätta

uppkommen skada. Vid bedömande om och i vad mån skada har uppstått

skall hänsyn tagas även till omständigheter av annan än rent ekonomisk

betydelse. Om det med hänsyn till skadan s storlek eller andra omständig­

heter är skäligt, kan sk adeståndet nedsättas eller helt bortfalla.

�r flera ansvariga för skada, skall skadeståndsskyldigheten fördelas

mellan dem efter vad som är skäligt med hänsyn till om ständigheterna.

12 § Den som vill fordra skadestånd enligt 11 § skall underrätta motpar­

ten om sitt anspråk inom fyra månader från det skadan inträffade. Har

inom den tiden förhandling rörande anspråket påkallats enligt lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet eller med stöd av kollektiv­

avtal. skall talan väckas inom fyra månader efter det att förhandlingen av­
slutades. I a nnat fall skall talan väckas inom åtta månader från skadans

uppkomst.

Första stycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om anspråk på

anställningsförmåner enligt 5 §.

lakttages ej vad som fö reskrives i första eller and ra stycket, är rätten till

talan för lorad.

13 § Mål om tillämpning av 10 och 11 §§ handlägges enligt lagen

(1974:371) om rättegången i arbetstvister. 1 fråga om talan mot arbetstaga­
re gäller dock vad som är föreskrivet om rättegång i allmän het.

14 § 1 förhållande till arbetsgivare vinner 4-7 och 10-13§§ tillämpning

när den organisation eller de arbetstagare, som har utsett skyddsombudet,
har underrättat arbetsgivaren om valet eller, om arbetsgivaren icke har

kunnat näs, sänt underrättelse om valet till arbets stället.

15 § Vad som sägs i 5 {? och 10- 14

skall tillämpas på motsva rande sätt

pa ledamot av skyddskommitté.

16 § Beträffande skyddsombud och ledamot av skyddskommitté, vilka

har utsetts av organisation som avses i 2 S andra eller tredje stycket, äger

även lagen (1974:358) om facklig för troendemans ställning på arbetsplat­
sen tillämpning. Detta gäller dock ej i den mån ombuds eller ledamots rät­

tigheter enligt d etta kapitel dåirige nom skulle inskränkas.

7 kap. Tillsyn
1 § Tillsyn öv er efterlevnaden av denna lag och med stöd av lagen med-

2554

delade föreskrifter utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess
överinseende och ledning, av yrkesinspektionen.

¬

background image

2 § Det åligger kommun att efter samråd med yrke sinspektionen utse en

SFS 1977:1160

eller flera kommunala tillsynsmän med erforderlig kompetens att biträda

yrkesinspektionen vid tillsyn enligt 1 >}.

Kommun skall årligen till yrkesinspektionen lämna redogörelse för den

kommunala tillsynens utövande.

Fullgör kommunal tillsynsman ej vad som åligger honom och kommer

det genom anmälan av yrkesinspektionen eller på annat sätt till kommu­

nens kännedom, skall kommunen vidtaga åtgärder för att åstadkomma rät­
telse.

3 § Tillsynsmyndighet har rätt att efter anfordran erhålla de upplysning­

ar, handlingar och prov samt påkalla de undersökningar som behövs för

tillsyn enligt denna lag.

4 § Den som i sin v erksamhet använder viss produkt eller har uppdragit

åt annan att utföra visst arbete är skyldig att på tillsynsmyndighets begäran

lämna upplysning om vem som har le vererat produkten eller utför arbetet.

5 § För tillsyn enligt de nna lag har tillsynsmyndighet tillträde till arbets­
ställe och får där göra undersökningar och taga prov. För uttaget prov ut­
går ej ersättning.

Det åligger polismynd ighet att lämna den handräckning som behövs för

utövande av tillsyn enligt denna lag.

Regeringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrel­

sen kan före skriva skyldighet att ersätta tillsynsmyndighet sådana kostna­
der för provtagning och undersökning av prov som har varit skäligen på­

kallade.

6 § Finns på gemensamt arbetsställe ej någon som har samordningsan­
svar enligt 3 kap. 7§, kan yrkesinspektionen bestämma vem som skall ha
sådant ansvar. När särskilda skäl föreligger kan yrkesinspektionen be­
stämma att annan än den som har ansvaret enligt nämnda paragraf skall va­

ra samordningsansvarig.

Vid tillämpning av första stycket skall samordningsansvaret läggas på

någon av dem som driver verksamhet på det gemensamma arbetsstället.

7 § Yrkesinspektionen äger gentemot den som har skyddsansvar enligt 3

kap. 2-10 § eller 6 § i detta kapitel meddela föreläggande eller förbud som
behövs för att denna lag eller föreskrifter som har meddelats med stö d av

lagen skall efterlevas.

I beslut om föreläggande eller förbud kan yrkesinspektionen sätta ut vi­

te.

Underlåter någon att vidtaga åtgärd som åligger honom enligt föreläg­

gande, får yrkesinspektionen förordna om rättelse på hans bekostnad.

Har föreläggande meddelats beträffande åtgärd till vilken fordras bygg­

nadslov enligt byggnadsstadgan (1959:612) men beviljas ej sådant lov, är

föreläggandet förfallet såvitt avser åtgärden.

8 § Föreligger på arbetsställe förhållande som innebär risk för ohälsa el­

ler olycksfall för någon som ar betar där, kan yrkesinspektionen rikta före-

2555

¬

background image

SFS 1977:1160

läggande eller förbud enligt 7 S mo t den som råder över arbetsstället även

när denne ej är arbetsgivare i förhållande till den som utsättes för risken.

9 § Föreligger missförhållande i skydd shänseende beträffande lokal eller

markområde som har upplåtits för arbete eller såsom personalutrymme,

kan yrkesinspektionen meddela förbud enligt 7 § mot sådan upplåtelse till
dess angiven åtgärd har vidtagits med lokalen elle r markområdet.

10 § �ven arbetarskyddsstyrelsen äger besluta om åtgärd enligt 6-9 §.

11 § För att säkerställa förbud enligt 7-9 § kan tillsynsmyndighet med­

dela beslut om försegling eller annan avstängning av anläggning, utrymme
eller anordning. Sådant beslut verkställes genom myndighetens försorg.

12 § Regeringen kan föreskriva att särskilda avgifter skall tagas ut i ären­
de enligt d enna lag.

13 § Den som har tagit befattning med tillsyn enligt d enna lag eller ut­

setts till sky ddsombud eller ledamot i sk yddskommitté får ej obehörigen

yppa eller utnyttja vad han under uppdraget eller i tjänsten har erfarit om
yrkeshemlighet, arbetsförfarande, affärsförhållande, enskilds personliga

förhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar.

Vad nu s agts skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga om ledamot i

styrelsen för lokal facklig organisation med avseende på vad denne har er­
farit av skyddsombud eller ledamot i skydds kommitté som har utsetts av
organisationen.

8 kap. Ansvar

1 § Till böter eller fängelse i högst ett år dömes den som uppsåtligen eller
av oaktsamhet bryter mot föreläggande eller förbud som har meddelats

med stöd av 7 kap. 7 -10 §. Detta gäller dock ej om föreläggandet eller för­
budet har förenats med vit e.

2 § Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter mot föreskrift eller

villkor som har meddelats med stö d av 3 kap . 12 eller 14 § dömes till böter

eller fängelse i högst ett år.

Till b öter dömes den som uppsåtligen eller av oaktsamhet

1. bryter mot 5 kap. 2S första stycket,
2. bryter mot föreskrift som har meddelats med stöd av 3 kap. 13 eller

15- 17§ eller 5 ka p. 2 § andra stycket, 3 § andra stycket eller 4§,

3. vid fullgörande av skyldighet enligt 7 k ap. 3 eller 4§ lämnar oriktig

uppgift rörande förhållande av betydelse,

4. utan giltigt skäl borttag er skyddsanordning eller sätter sådan ur bruk.

3 § Om an svar för den som överträder 7 kap. 13 § finns bestämmelser i

20 kap. 3§ brottsbalken.

4 § Har vid brott som avses i detta kapitel anordning eller ämne använts i

2556

strid mot förbud enligt 3 ka p. 14 § eller 7 kap. 7 §, skall förverkande ske av

egendomen eller dess värde, om denna rättsverkan ej är uppenbart obillig.

¬

background image

9 kap. Fullföljd av talan

SFS 1977:1160

1 § Talan mot beslut av yrkesinspektionen föres hos arbetarskyddssty-

reisen genom besvär.

2 § Mot arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärende som a vses i 5 kap. 5 S el­
ler 6 ka p. 2 S tredje stycket får talan ej föras. Detsamma gäller styrelsens

beslut i äre nde som a vser tillämpning av f öreskrifter meddelade med stöd

av 5 k ap. 2 § andra stycket eller 3 § an dra stycket.

Talan mot annat beslut, som arbetarskyddsstyrelsen i särskilt fall har

meddelat enligt denn a lag eller med stöd av regeringens förordnande enligt

lagen, föres hos regeringen.

Talan får ej föras mot arbetarskyddsstyrelsens beslut om föreskrift till

allmän efterrättelse.

3 § För att tillvarataga arbetstagarnas intresse i ären de enligt denna lag

får talan enligt 1 eller 2 § föras av huvudskyddsombud eller, om sådant om­

bud ej fin ns, av annat skyddsombud. Finns ej skyddsombud, får talan fö­
ras av arbetstagarorganisation i den mån saken rör medlemmarnas intresse

och organisatio nen tidigare har yttrat sig i ä rendet.

4 § Beträffande föreskrift till allmän efterrättelse äger arbetarskyddssty­

relsen underställa regeringen fråga av särskild betydelse, innan styrelsen
meddelar beslut i ären det.

5 § Tillsynsmyndighet äger förordna att dess beslut skall lända till ef ter­

rättelse omedelbart.

Denna lag träd er i kraft den 1 juli 1978, då arbetarskyddslagen (1949; 1)

och skogsförläggningslagen (19 63: 246) skall u pphöra att gälla. Till dess re­

geringen eller, efter regeringens bestämmande, arbetarskyddsstyrelsen en­

ligt bemyndigande i den nya lagen meddelar bestämmelser som motsvarar
kungörelsen (1949:210) om förbud att använda arbetstagare till målnings­

arbete med blyfärg, kungörelsen (1949: 211) om läkarundersökning och lä-

karbesiktning till förebyggande av vissa yrkessjukdomar, kungörelsen

(1949:491) om förbud att använda bensolhaltigt ämne vid tillverkning av
läderskodon och kungörelsen (1966:521) om förbud att använda minder­

årigtill vissa arbeten skall dock 14 och 16§§, 26 § andra stycket. 74 § första

stycket och 75 § arbetarskyddslagen fortfarande gälla.

Vid ikraftträdandet gällande föreskrift, råd eller anvisning, som har

meddelats med stöd av 8 aS tredje stycket, 45 S andra eller tredje stycket

eller 74 § andra stycket arbelarskyddslagen, äger fortsatt giltighet inom sitt

tidigare t illämpningsområde och skall vid tillämpningen av arbetsmiljöla­

gen ans es ha meddelats enligt denna. Arbetsmiljölagens 8 kap. 2>i skall
dock tillämpas endast så till vida. att första stycket skall gälla i fråga om fö­

reskrift som har meddelats med stöd av 8 a§ tredje stycket arbetarskydds­
lagen.

Vad som s ägs i andra st ycket skall tillämpas på motsvarande sätt i fråga

om föresk rift, råd eller anvisning, som där nämns men som avses träda i

kraft den 1 juli 1978 eller se nare.

2557

¬

background image

SFS 1977:1160

Föreläggande, förbud eller föreskrift, som har meddelats med stöd av

53-59!j arbelarskyddslagen. skall säv itt avser tid efter ikraftträdandet av

arbetsmiljölagen anses ha meddelats enligt motsvarande bestämmelse i

denna.

Förekommer i la g eller annan författning hänvisning till eller avses eljest

däri föreskrift, som har ersatts genom bestämmelse i arbetsmiljölagen, till-
lämpas i stället den nya bestämmelsen.

På regeringens vägnar

THORBJ�RN F�LLDIN

PERAHLMARK

(Arbetsmarknadsdepartementet)

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.