700103.pdf

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

SVENSK F�RFATTNINGSSAMLING

1970 ⬢ Nr 103 och 104

Utkom från trycket den 12 maj 1970

Nr 103

Allmän arbetstidslag;

given Stockholms slott den 10 april 1 970.

Vi GUSTAF ADOLF, med Guds nåde, Sveriges, Götes och

Vendes Konung, göra veterligt: att Vi, med riksdagen^ funnit

gott förordna som följer.

Lagens tillämpningsoniråde

Denna lag äger, med de inskränlmingar som anges i 2 och 3 §§, tillämp­

ning på varje verksamhet i vilken arbetstagare utför arbete för arbets­

givares räkning.

Från lagens tillämpning undantages

a) arbete som utföres i arbetstagarens hem eller annars under sådana

förhållanden, att det ej kan anses tillkomma arbetsgivaren att vaka över

hur arbetet är anordnat,

b) arbete som utföres av arbetstagare i företagsledande eller därmed jäm-

förhg ställning eller annars av arbetstagare som med hänsyn till sina ar­

betsuppgifter har särskild förtroendeställning i arbetstidshänseende,

c) arbete som utföres av medlem av arbetsgivarens familj,

d) arbete som utföres i arbetsgivarens hushåll, samt

e) skeppstjänst, dock att Konungen eller mjmdighet som Konungen be­

stämmer kan förordna att lagen skall tillämpas på skeppstjänst beträffande

vilken beslut meddelats att sjöarbetstidslagen (1970: 105) icke skall gälla.

Utöver de undantag som anges i 2 § får undantag från lagens tillämpning

göras genom kollektivavtal, som på arbetstagarsidan slutits eller godkänts

av organisation, vilken är att anse som huvudorganisation enligt lagen

(1936: 506) om förenings- och förhandlingsrätt.

Arbetsgivare, som är bunden av sådant kollektivavtal, får tillämpa av­

talet på arbetstagare, vilken sysselsättes i arbete som avses med avtalet,

även om arbetstagaren ej är medlem av den avtalsslutande organisationen

på arbetstagarsidan. Detta gäller dock ej arbetstagare, som omfattas av

annat tillämpligt kollektivavtal.

^ Prop. 1970: 5, 2LU 1, rskr 85.

26�7000W. Svensk författningssamling 1970

¬

background image

236

1970 ⬢ Nr 103

f/i

Ordinarie arbetstid oeb jourtid

4 §

Den ordinarie arbetstiden får uppgå till högst 40 timmar i veckan, raster

ej inräknade.

När det behövs med hänsyn till arbetets natur eller arbetsförhållandena i

övrigt, får arbetstiden uppgå till 40 timmar i veckan i genomsnitt för en tid

av högst fyra veckor.

Vecka räknas från och med måndag eller annan dag enligt vad som till-

lämpas för arbetsstället.

Om det på grund av verksamhetens natur är nödvändigt att arbetstagare

står till arbetsgivarens förfogande på arbetsstället för att när behov upp-

[iliw

kommer utföra arbete, får jourtid tagas ut härför med högst 48 timmar

Elisif

under en tid av fyra veckor eller 50 timmar under en kalendermånad.

m

Som jourtid anses icke tid under vilken arbetstagare utför arbete för arbets-

ö

givarens rälming.

gtitr

Från de begränsningar som föreskrives i 4 och 5 §§ får avsteg göras genom

,

kollektivavtal, som tillkommit i den ordning som anges i 3 §. Om sådant

kollektivavtal gäller 3 § i övrigt.

Arbetarskyddsstyrelsen får medge undantag från 4 och 5 §§, o m det stora

flertalet av de arbetstagare som beröres samtycker eller annars särskilda

skäl föreligger.

�vertid

Har natur- eller olyckshändelse eller annan omständighet, som ej kunnat

förutses, vållat avbrott i verksamhet eller medfört överhängande fara för

sådant avbrott eller för skada på liv, hälsa eller egendom, får övertid tagas

ut i den utsträckning som förhållandena kräver.

Arbetsgivaren skall göra anmälan till arbetarskyddsstyrelsen om sådant

arbete med angivande av anledning till samt omfattning och varaktighet av

arbetet inom två dygn från arbetets början. Arbetet får icke fortsättas ut­

över denna tid, utan att tillstånd till arbetet sökts hos arbetarskyddsstyrel­

sen. Anmälan eller ansökan anses gjord, när den avlämnats till posten i

betalt brev.

Arbetarskyddsstyrelsen får medge undantag från andra stycket. Däi-vid

får styrelsen föreslo-iva särskilda villkor.

Till förberedelse- eller avslutningsarbete, som nödvändigtvis måste ut­

föras före eller efter den ordinarie arbetstiden för att verksamheten skall

kunna fortgå utan hinder, får övertid tagas ut med högst 6 timmar i veckan

eller, i fall som avses i 4 § andra stycket, högst 24 timmar under en tid av

fyra veckor.

10§

När särsldlda skäl föreligger, får övertid utöver vad som följer av 8 och

9 §§ tagas ut med högst 48 timmar under en tid av fyra veckor eller 50 tim­

mar under en kalendermånad, dock högst 150 timmar under ett kalenderår.

När synnerliga skäl föreligger, får arbetarskyddsstyrelsen medge ytter­

ligare övertid med högst 150 timmar under ett kalenderår.

¬

background image

1970 . Nr 103

237

Från de begränsningar som föreslo-ives i första stycket får avsteg göras

genom kollektivavtal, som tillkommit i den ordning som anges i 3 §. Om

sådant kollektivavtal gäller 3 § i övrigt.

Allmänna bestämmelser

11 §

Arbetsgivare skall föra anteckningar om jourtid och övertid enligt anvis­

ningar av arbetarskyddsstyrelsen. Arbetstagare bar rätt att själv eller ge­

nom annan taga del av anteckningarna. Samma rätt tillkommer facklig

organisation som företräder arbetstagare på arbetsstället.

12 §

Tillsyn över efterlevnaden av denna lag och föreskrifter, som meddelats

med stöd av lagen, utövas av arbetarskyddsstyrelsen samt, under dess

överinseende och ledning, av yrkesinspektionens tjänstemän och kommu­

nala tillsynsmän. Därvid skall i tillämpliga delar gälla vad som föreskrivas

om tillsyn över efterlevnaden av arbetarskyddslagen.

13 §

I arbetarskyddsstyrelsens avgörande av ärende angående tillämpningen

av denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd av lagen skall i den

omfattning och i den ordning Konungen bestämmer deltaga särskilda le­

damöter, utsedda efter förslag av rikssammanslutningar av arbetsgivare och

arbetstagare.

Mot arbetarskyddsstyrelsens beslut i ärende som avses i denna lag får

talan ej föras.

14 §

Den som tagit befattning med tillsyn enligt denna lag får ej obehörigen

yppa eller nyttja vad han därvid erfarit om yrkeshemlighet, arbetsförfa­

rande, affärsförhållande eller förhållande av betydelse för landets försvar.

Den som uppsåtligen eller av oaktsamhet bryter häremot dömes till böter

eller fängelse i högst ett år. Gäller brottet annat än förhållande av bety­

delse för landets försvar, får allmänt åtal väckas endast om målsägande

anger brottet till åtal eller åtal är påkallat från allmän synpunkt.

15 §

Arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet använder arbetstagare

till arbete i strid mot denna lag eller föreskrift som meddelats med stöd

av lagen dömes till böter.

Arbetsgivare som underlåter att göra anmälan enligt 8 § eller att iakttaga

vad som åligger honom enligt 11 § eller som uppsåtligen eller av oaktsam­

het lämnar oriktig eller vilseledande uppgift i anteckning som avses i 11 §

dömes till böter.

Denna lag träder i kraft den 1 januari 1971. Genom lagen upphäves lagen

(1930:138) om arbetstidens begränsning, lantarbetstidslagen (1948:281),

arbetstidslagen (1942:652) för detaljhandeln och arbetstidslagen (1947:

216) för hotell, restauranger och kaféer.

Under åren 1971 och 1972 skall dock den i 4 § angivna högsta arbets­

tiden för vecka, i stället för 40 timmar, utgöra 41 timmar 15 minuter.

Förekommer i lag eller annan författning hänvisning till föreskrift, som

ersatts genom bestämmelse i denna lag, tillämpas i stället den nya bestäm­

melsen.

A ⬢ f

¬

background image

238

1970 . Nr 103 och 104

Det alla som vederbör hava sig hörsamligeii att efterrätta. Till yttermera

S

visso hava Vi detta med egen hand underskrivit och med Vårt kungl. sigill

belcräfta låtit.

Stockholms slott den 10 april 1970.

GUSTAF ADOLF

a »

(L. S.)

(Socialdepartementet)

SVEN ASPLING

¬

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.