SFS 2005:426 Lag om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget

Du är här: Start / Transport och trafik / Lag (2005:426) om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget / SFS 2005:426 Lag om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget
050426.PDF

Källa Regeringskansliets rättsdatabaser m.fl.

background image

1

Svensk författningssamling

Lag
om arbetstid m.m. för flygpersonal inom civilflyget;

utfärdad den 2 juni 2005.

Enligt riksdagens beslut

1 föreskrivs2 följande.

Lagens innehåll

1 §

Denna lag innehåller bestämmelser om årsarbetstiden och om lediga

dagar på stationeringsorten för flygpersonal inom civilflyget.

I övrigt gäller bestämmelserna i arbetstidslagen (1982:673) för sådan per-

sonal.

Definitioner

2 §

I denna lag avses med

flygpersonal inom civilflyget: besättningsmedlemmar som på grund av an-

ställning tjänstgör ombord på ett civilt luftfartyg,

blocktid: tiden från det att ett luftfartyg lämnar sin parkeringsplats för att

lyfta till dess att det står still på anvisad parkeringsplats och alla motorer står
stilla,

beredskapstjänst: tid under vilken besättningsmedlemmen är skyldig att

hålla sig beredd att med kort varsel infinna sig på plats för flygtjänstgöring,

stationeringsort: den ort där besättningsmedlemmen vanligtvis börjar och

avslutar en tjänstgöringsperiod eller serie av tjänstgöringsperioder och där
arbetsgivaren under normala förhållanden inte ansvarar för inkvartering av
besättningsmedlemmen,

ledig dag: en period om tjugofyra timmar från klockan 00.00 till 24.00 på

stationeringsorten utan tjänstgöring eller beredskapstjänst,

flygarbetstidsdirektivet: rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november

2000 om genomförande av det europeiska avtal om arbetstidens förläggning
för flygpersonal inom civilflyget som har ingåtts mellan Association of
European Airlines (AEA), Europeiska transportarbetarfederationen (ETF),

1 Prop. 2004/05:134, bet. 2004/05:TU12, rskr. 2004/05:266.

2 Jfr rådets direktiv 2000/79/EG av den 27 november 2000 om genomförande av det
europeiska avtal om arbetstidens förläggning för flygpersonal inom civilflyget som
har ingåtts mellan Association of European Airlines (AEA), Europeiska transportar-
betarfederationen (ETF), European Cockpit Association (ECA), European Regions
Airline Association (ERA) och International Air Carrier Association (IACA), EGT L
302, 1.12.2000, s. 57, Celex 32000L0079.

SFS 2005:426

Utkom från trycket
den 14 juni 2005

background image

2

SFS 2005:426

European Cockpit Association (ECA), European Regions Airline Associa-
tion (ERA) och International Air Carrier Association (IACA).

Avvikelser genom avtal

3 §

Genom kollektivavtal som har slutits eller godkänts av en central ar-

betstagarorganisation får avvikelser göras från 4 och 5 §§. En arbetsgivare,
som är bunden av sådant kollektivavtal får tillämpa avtalet även på en ar-
betstagare som inte är medlem av den avtalsslutande arbetstagarorganisatio-
nen, under förutsättning att arbetstagaren sysselsätts i arbete som avses med
avtalet och inte omfattas av annat tillämpligt kollektivavtal.

Avvikelser enligt första stycket får göras endast under förutsättning att de

inte innebär att mindre fördelaktiga villkor skall tillämpas för arbetstagarna
än som följer av flygarbetstidsdirektivet. Ett avtal är ogiltigt i den utsträck-
ning det innebär att mindre förmånliga villkor skall tillämpas för arbetsta-
garna än som följer av direktivet.

Begränsning av årsarbetstiden

4 §

Den sammanlagda arbetstiden inklusive viss beredskapstjänst får

uppgå till högst 2 000 timmar under ett år. Av denna tid får högst 900 tim-
mar utgöras av blocktid. �&rsarbetstiden inklusive beredskapstjänst skall så
långt det är möjligt spridas jämnt över det år under vilket årsarbetstiden be-
räknas.

Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela när-

mare föreskrifter om hur beredskapstjänst skall beaktas vid beräkningen av
årsarbetstiden.

Ledighet på stationeringsorten

5 §

En besättningsmedlem har på stationeringsorten rätt till minst sju le-

diga dagar per kalendermånad och minst 96 lediga dagar per kalenderår.
Dessa lediga dagar skall av arbetsgivaren meddelas i förväg och kan inne-
fatta de viloperioder som följer av lag eller avtal.

Första stycket skall inte påverka rätten till årlig betald semester enligt se-

mesterlagen (1977:480) eller avtal.

Tillsyn

6 §

Arbetsmiljöverket skall se till att denna lag följs och har rätt att på be-

gäran få de upplysningar och handlingar som behövs för tillsynen.

För att utöva tillsynen har Arbetsmiljöverket rätt att komma in på arbets-

ställena. Polisen skall därvid lämna den handräckning som behövs.

7 §

Arbetsmiljöverket får meddela de förelägganden eller förbud som be-

hövs för att denna lag skall följas. I beslut om föreläggande eller förbud kan
Arbetsmiljöverket sätta ut viten.

background image

3

SFS 2005:426

�verklagande

8 §

Arbetsmiljöverkets beslut enligt 7 § får överklagas hos regeringen.

Arbetsmiljöverket kan förordna att dess beslut skall gälla omedelbart.

Påföljder m.m.

9 §

Till böter eller fängelse i högst ett år döms den arbetsgivare som upp-

såtligen eller av oaktsamhet bryter mot ett föreläggande eller ett förbud som
har meddelats med stöd av 7 §. Detta gäller dock inte om föreläggandet eller
förbudet har förenats med vite.

10 §

Till böter döms en arbetsgivare som uppsåtligen eller av oaktsamhet

har, utan att avvikelse har gjorts enligt 3 §, anlitat en arbetstagare i strid mot
4 §.

11 §

En arbetsgivare som tillämpar sådana bestämmelser i ett kollektivav-

tal som strider mot 3 § andra stycket skall betala skadestånd för den förlust
som uppkommer och för den kränkning som har skett.

Om det är skäligt, kan skadeståndet sättas ned eller helt falla bort.

12 §

För en arbetsgivare som inte fullgör sina förpliktelser enligt kollektiv-

avtal som avses i 3 §, gäller vad som föreskrivs i avtalet eller i lagen
(1976:580) om medbestämmande i arbetslivet.

Denna lag träder i kraft den 1 juli 2005.

På regeringens vägnar

G�RAN PERSSON

ULRICA MESSING
(Näringsdepartementet)

background image

Thomson Fakta, tel. 08-587 671 00

Elanders Gotab, Stockholm 2005

Viktiga lagar inom transport och trafik
JP Infonets tjänster inom transport och trafik

JP Infonets tjänster inom transport och trafik

Arbetar du med frågor som rör transport och trafik? I JP Infonets tjänster hittar du det juridiska grundmaterial du behöver som beslutsunderlag samt den senaste praxisutvecklingen snabbt analyserad och kommenterad. Se allt inom transport och trafik.